Služby knižniciam - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Služby knižniciam

Služby
Služby knižniciam a ich zriaďovateľom
Podstránku spravuje Mgr. Janka Mudríková - metodik (kontakt: +421 41 4334 618; mudrikova@kniznica-cadca.sk)
Dopĺňanie knižničných fondov mestských a obecných knižníc


Možnosti finančnej podpory projektov a aktivít knižníc
Základné informácie o verejných, školských a špeciálnych knižniciach v metodickej pôsobnosti Kysuckej knižnice v Čadci


Verejné knižnice v metodickej pôsobnosti Kysuckej knižnice v Čadci

Okres Čadca   
Mestská knižnica v Krásne nad Kysucou                   
Mestská knižnica v Turzovke                                 
Obecná knižnica v Čiernom                                  
Obecná knižnica v Dunajov                                 
Obecná knižnica v Klokočove                             
Obecná knižnica v Klubinej                                 
Obecná knižnica v Korni                                   
Obecná knižnica v Makove                            
Obecná knižnica v Novej Bystrici                     
Obecná knižnica v Olešnej                                     
Obecná knižnica v Oščadnici                                  
Obecná knižnica v Podvysokej                             
Obecná knižnica v Radôstke                                 
Obecná knižnica v Rakovej                                
Obecná knižnica v Skalitom                                 
Obecná knižnica v Starej Bystrici                
Obecná knižnica v Staškove                          
Obecná knižnica v Svrčinovci                                  
Obecná knižnica v Vysokej nad Kysucou                 
Obecná knižnica v Zákopčí                                       

Verejné knižnice v metodickej pôsobnosti Kysuckej knižnice v Čadci

Okres Kysucké Nové Mesto   
Obecná knižnica v Dolnom Vadičove
Obecná knižnica v Lodne
Obecná knižnica v Snežnici                               

Dôležité informácie pre knihovníkov a zriaďovateľov knižníc

Máte vo svojej pôsobnosti verejnú knižnicu? Dávame Vám do pozornosti zákon, ktorý rieši otázky týkajúce sa tejto knižnice. Základné otázky knižničného systému SR rieši Zákon č. 126/2015 o knižniciach, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015.

Práva a povinnosti zriaďovateľa knižnice alebo zakladateľa knižnice vymedzuje zákon č. 126/2015 o knižniciach (§ 4)

(1) Zriaďovateľ knižnice alebo zakladateľ knižnice je oprávnený
a) zriadiť alebo založiť, zrušiť alebo zlúčiť knižnicu s inou knižnicou vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) požiadať príslušnú knižnicu s metodickou pôsobnosťou o odborné usmernenie; zoznam knižníc s celoštátnou metodickou pôsobnosťou je uvedený v prílohe č. 1,
c) určiť rozsah a podmienky sprístupnenia knižnice verejnosti, ak ide o akademickú knižnicu, školskú knižnicu a špeciálnu knižnicu,
d) poveriť knižnicu plnením úloh patriacich do vecnej pôsobnosti knižnice.

(2) Zriaďovateľ knižnice alebo zakladateľ knižnice je povinný
a) vydať zriaďovaciu listinu, zakladateľskú listinu alebo štatút knižnice, v ktorých určí zameranie, špecializáciu a pôsobnosť knižnice; v jej názve musí byť slovo knižnica,
b) oznámiť ministerstvu zriadenie alebo založenie knižnice na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, najneskôr do 60 dní od vzniku týchto skutočností a písomne oznámiť ministerstvu zlúčenie vedeckej knižnice alebo regionálnej knižnice a zrušenie knižnice najneskôr do 60 dní od vzniku týchto skutočností,
c) zabezpečiť vhodné priestory a interiérové vybavenie pre knižnicu primerané veľkosti jej knižničného fondu, rozsahu poskytovaných knižnično-informačných služieb, zameraniu a špecializácii knižnice,
d) zabezpečiť moderné technické vybavenie a podmienky na zavádzanie nových technológií a knižnično-informačných služieb,
e) zabezpečiť činnosť knižnice finančne a personálne,
f) podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov knižnice,
g) zabezpečiť systematické doplňovanie, odbornú evidenciu, spracovanie, uchovávanie, ochranu, využívanie a sprístupňovanie knižničného fondu,
h) podporovať spoluprácu knižníc a utvárať predpoklady na integráciu knižníc do medzinárodných knižničných a informačných systémov a sietí,
i) ponúknuť vyradené knižničné dokumenty alebo knižničný fond knižnice, ktorá sa zrušila, iným knižniciam; prednostné právo na získanie vyradených knižničných dokumentov majú knižnice, ktoré ako právnické osoby určené podľa osobitného predpisu2) uchovávajú konzervačný fond,
j) vykonávať kontrolu činnosti knižnice,
k) umožňovať výkon štátneho odborného dohľadu a kontroly a poskytovať potrebnú súčinnosť.


Verejné knižnice (§ 9) definuje a ich náplň činnosti vymedzuje (§ 9)

(1) Verejná knižnica je
a) obecná knižnica alebo mestská knižnica,
b) regionálna knižnica.

(2) Obecná knižnica a mestská knižnica
a) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu,
b) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom,
c) organizuje a uskutočňuje komunitné, kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity,
d) môže plniť funkciu školskej knižnice v rozsahu a za podmienok určených zriaďovateľom knižnice,
e) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

(3) Obec zabezpečuje knižnično-informačné služby zriadením obecnej knižnice alebo mestskej knižnice ako právnickej osoby, prostredníctvom organizačného útvaru právnickej osoby zriadenej obcou, prostredníctvom organizačnej zložky obecného úradu alebo prostredníctvom inej knižnice.

(4) Samosprávny kraj zriaďuje regionálnu knižnicu ako právnickú osobu, ktorá pôsobí na území viacerých obcí, a vo svojom sídle plní aj funkciu mestskej knižnice.

(5) Regionálna knižnica okrem úloh podľa odseku 2
a) utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy vrátane úplných textov regionálnych dokumentov,
b) odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu a plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne,
c) môže plniť funkciu komunitného centra,
d) je pracoviskom pre digitalizáciu regionálnych knižničných dokumentov,
e) zhromažďuje a spracováva štatistické ukazovatele za verejné knižnice regiónu samosprávneho kraja,
f) poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, mestským knižniciam, školským knižniciam, špeciálnym knižniciam a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom v regióne a upozorňuje ich na nedostatky v poskytovaní knižnično-informačných služieb,
g) zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov doplňovanie knižničných fondov obecných knižníc,
h) sa zúčastňuje na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc,
i) je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby.

(6) Regionálna knižnica môže po dohode s obcami zabezpečovať knižnično-informačné služby používateľom prostredníctvom mobilnej knižnice.

Ďalšie dôležité informácie pre knihovníkov a zriaďovateľov knižníc

1. Správny spôsob vedenia odbornej evidencie, vyraďovania a revízie knižničného fondu rieši Vyhláška MK SR č. 201/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach.
2. Účtovanie knižničných dokumentov rieši zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ako v praxi postupovať pri účtovaní knižničných dokumentov rieši odporúčanie Ako účtovať knižničné dokumenty, ktoré bolo vypracované po konzultáciách s Ministerstvom financií SR.
3. Zlučovanie školských a obecných knižníc. V súčasnosti sú obce, ktoré ako zriaďovatelia škôl i obecných knižníc vyvíjajú snahu o ich zlučovanie. Aby sa dodržali všetky náležitosti zákona č. 126/2015, spracovali Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine a Slovenskou pedagogickou knižnicou Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc. Pri odovzdávaní a prevzatí obecnej (školskej) knižnice musí byť vypracovaný  protokol (vzor protokolu je uverejnený v Usmernení).
4. Softvér KIS MaSK. Slovenská národná knižnica ponúka pre malé a stredné knižnice Softvér pre malé a stredné knižnice  Dôležité linky pre knihovníkov a zriaďovateľov knižníc

Ministerstvo kultúry SR

INFOLIB Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax /webová stránka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc:

Knihovnícke časopisy v elektronickom formácie:

Časopis KNIŽNICA - Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok:  je to elektronický odborný časopis, ktorý vydáva Slovenská národná knižnica v Martine dva krát ročne.

je vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti  knihovníctva, pamäťových inštitúcií a informačnej vedy, budovania informačných systémov a systémov na podporu hodnotenia vedy. Časopis je štvrťročník, ktorý vychádza v mesiacoch: marec, jún, september, december. Jednotlivé čísla prostredníctvom ťažiskovej témy a aktuálnych rubrík prinášajú nové informácie a poznatky, vytvárajú priestor na výmenu skúseností, vzájomnú pomoc, spoluprácu a inšpiráciu pri využívaní moderných informačných technológií.Odporúčajúca literatúra k rozšíreniu vedomostného obzoru nielen knihovníka

Príručka knihovníka malej knižnice.  
Cenigová, R. 2018. Príručka pre školského knihovníka. Vyd. 1. [online]. Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. ISBN 978-80-972668-3-7. [2022-11-24]. Dostupné tu:

HRČKOVÁ, A. 2017. Marketing knižníc orientovaný na používateľa. Vyd. 1. [online]. Bratislava: Vydavateľstvo STIMUL v Bratislave. ISBN 978-80-8127-187-8. [2018-03-19]. Dostupné tu:


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah