Rešerš - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Rešerš

Služby
Rešerše
Rešerš

Rešerš je vyhľadanie zdrojov na vybranú tému, respektíve výsledkom rešerše je zoznam odbornej literatúry, ktorý je vypracovaný na konkrétnu tému na základe individuálnej požiadavky čitateľa. Zoznam odkazuje na existenciu informačných zdrojov (knihy, články z časopisov, zborníky a pod.). Túto službu najčastejšie využívajú napr. študenti SŠ a VŠ pri písaní odborných seminárnych, bakalárskych, diplomových a záverečných prác, odborní a vedeckí pracovníci pri študijných činnostiach. Rešerš patrí do kategórie špeciálnych služieb knižníc, preto patrí medzi platené služby. Rešerš je v Kysuckej knižnici v Čadci spoplatnená v zmysle Aktuálneho cenníka.


Postup pri žiadaní o rešerš

Základnou podmienkou pri vypracovaní rešerše je byť registrovaným čitateľom knižnice
s platným čitateľským preukazom.
Rešerše vám vytvoríme na základe osobnej návštevy úseku bibliograficko-informačných služieb.
Rešerše vám môžeme vyhotoviť:
• z vlastného fondu Kysuckej knižnice v Čadci
• z iných zdrojov (cez webový portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc – Súborný katalóg slovenských knižníc)

Rešerše na regionálnu tému zabezpečuje úsek bibliografie a regionálnej dokumentácie. Kontakt: visnakova@kniznica-cadca.sk

Čitateľ musí vypísať Žiadanku o vypracovanie rešerše:
• Meno, číslo čitateľského preukazu a email – slúžia na jednoznačnú identifikáciu čitateľa a zaslanie výslednej rešerše.
• Názov témy – prosíme vypísať celý názov práce.
• Jednou z najdôležitejších vecí pri zadávaní žiadosti o rešerš je vypísanie správnych kľúčových slov (hesiel). Tieto kľúčové slová sú určujúce pri vyhľadávaní informačných zdrojov a sú kľúčom ku vypracovaniu  kvalitnej rešerše. Ak sú kľúčové slová nedostatočné, môžu nastať situácie:
• žiadne kľúčové slová alebo málo kľúčových slov znamená nedostatočné možnosti na vyhľadanie zdrojov, prípadne žiaden alebo málo výsledkov; zároveň výsledné zdroje môžu mať nízku mieru relevancie;
• iba všeobecné pojmy - výsledný zoznam môže obsahovať zbytočne veľké množstvo dokumentov, ktoré odkazujú na tému len čiastočne, resp. neobsahujú potrebné podrobnejšie informácie pre čitateľa;
• iba úzko špecifické pojmy - dochádza často k problému s nedostatkom literatúry, respektíve  nevyhľadáme žiadne výsledky.
• Časové obmedzenie zdrojov -  v prípade, že máte záujem o zdroje od určitého roku, vypíšte na žiadanku „najstarší“ možný rok vydania dokumentu.

Po vyplnení žiadanky s osobnými údajmi, názvom témy a kľúčovými slovami sa s vami dohodneme na termíne vyhotovenia. Žiadanky sa spracúvajú v poradí, v akom prichádzajú.
Po vyhotovení rešerše žiadateľ získa výsledok rešerše, t.j. súpis bibliografických odkazov na zadanú tému. Výsledok sa poskytuje v tlačenej forme alebo sa posiela prostredníctvom e-mailu.

© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah