Regionálna bibliografia - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Regionálna bibliografia

Činnosť
REGIONÁLNA BIBLIOGRAFIA

ÚSEK REGIONÁLNEJ DOKUMENTÁCIE A VÝSKUMU REGIONÁLNEJ LITERATÚRY

Charakteristika Úseku regionálnej dokumentácie:
Úsek regionálnej dokumentácie a výskumu regionálnej literatúry v Kysuckej knižnici v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je odborným pracoviskom, ktoré je zamerané na monitorovanie regiónu Kysuce. Sleduje hospodársky, spoločenský a kultúrny život, monitoruje regionálnu i celoslovenskú tlač a z vybraných článkov regionálneho zamerania buduje elektronické regionálne databázy. K pracovisku regionálnej dokumentácie v Kysuckej knižnici v Čadci zároveň patrí aj študovňa kysuckých literátov, v ktorej sa nachádza veľkoplošná literárna mapa a 9 výstavných skriniek s ukážkami literárnej tvorby regionálnych autorov.

Bibliografické oddelenie Kysuckej knižnice vzniklo už v roku 1968, ešte v bývalej Okresnej knižnici v Čadci. Do súčasnej knižnice bol preložený regionálny fond a všetky kartotéky, ktoré sa v tom čase budovali. Úsek buduje archívny fond regionálnej literatúry, ktorý je tvorený nielen z klasických dokumentov, t.j. kníh, periodík a rôznych drobných tlačí, ale do regionálneho fondu pribúdajú aj rôzne dokumenty v elektronickej forme. V rámci výskumnej literárnej činnosti zameranej na regionálnu literatúru a regionálne osobnosti, pracovisko buduje archívny fond dokumentov o živote a tvorbe osobností. Našou snahou je získavať historicky vzácne knihy, dokumenty, fotografie a korešpondenciu regionálneho zamerania.

Fond regionálnych dokumentov je významným zdrojom faktografických a bibliografických informácií o okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto. Získavaním, spracovaním a uchovávaním fondu regionálnych dokumentov Kysucká knižnica plní dôležitú archívnu funkciu.
Fond regionálnej dokumentácie tvoria:
1. knižné publikácie, ktoré sa svojim obsahom viažu k regiónu alebo pochádzajú od regionálneho autora,
2. regionálne periodiká – pravidelne vychádzajúce regionálne periodiká,
3. výstrižky z novín a časopisov
4. špeciálne typy dokumentov – drobné tlače (pohľadnice, plagáty, pozvánky, katalógy výstav), fotografie, mapy, CD, DVD, videokazety, mikrofiše s regionálnym zameraním, prezentácie a pod.

Úlohy Úseku regionálneho výskumu, dokumentov a informácií Kysuckej knižnice v Čadci:
• poskytovať bibliograficko-informačné a faktografické informácie,
• vypracovávať rešerše na regionálne témy,
• systematicky budovať fond regionálnej literatúry, periodických a neperiodických dokumentov,
• spracovávať regionálnu bibliografiu – monitorovať celoslovenskú tlač, regionálne periodiká - zo spracovaných článkov budovať elektronickú regionálnu bázu dát,
• retrospektívne spracovávať články z regionálnej tlače a kapitoly z regionálnych zborníkov,
• budovať databázu regionálnych menných a korporatívnych autorít, akcií a geografických názvov,
• vydávať bibliografické súpisy (tematické, výberové, personálne) a kalendáriá,
• budovať databázu osobností kultúrneho, spoločenského a verejného života okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto,
• uskutočňovať výskum literárnych osobností regiónu Kysuce,
• koordinovať bibliografickú činnosť v regionálnej pôsobnosti,
• realizovať výstavnú činnosť s regionálnym obsahovým zameraním, tvorba e-výstav,
• podieľať sa na tvorbe a realizácii projektov knižnice tematicky súvisiacich s regiónom.© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah