Projekty - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Projekty

Činnosť
Rok 2022 - 2023

Projekt podporený z Integrovaného regionálneho operačného programu

Kvalitné služby Kysuckej knižnice v Čadci aj v období protipandemických opatrení

Prijímateľ: Kysucká knižnica v Čadci
Stručný opis projektu:
Špecifický cieľ 7.7 Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Investičná priorita: 7.1 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Projekt je zameraný na modernizáciu, inovatívnosť a zvýšenie hygienických štandardov knižnice s cieľom lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii COVID-19 či už v blízkej budúcnosti, ale aj z dlhodobého hľadiska.
Cieľovú skupinu tvoria návštevníci Kysuckej knižnici v Čadci, zamestnanci knižnice a účinkujúci pri nami organizovaných podujatiach v objekte knižnice.

Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele:
P0974 Počet podporených kultúrnych objektov: 1.
Miesto realizácie projektu: Kysucká knižnica v Čadci
Výška poskytnutého NFP max. do výšky: 81 137,50 EUR

Hypertextové odkazy:Projekty podporené z dotačného systému MK SR a spolufinancované ŽSK:

Rozprávky večných detí 7.
viac ...

Projekt: Rozprávky večných detí 7.
Projekt, ktorého zámerom je realizovanie knižničných aktivít pre mentálne postihnuté deti a mládež, bol podporený v rámci Dotačného systému MK SR Programu 2 Kultúra znevýhodnených skupín Podprogramu 2.1 Živá kultúra vo výške 2000,- Eur a spolufinancovanie vo výške 100,- Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.  
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo: MK-4001/2022-180 (zverejnená v CRZ)

Projekty podporené z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia a spolufinancované ŽSK:

Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi
viac ...

Projekt: Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi
Projekt, ktorého zámerom je akvizícia knižničného fondu, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.4 Akvizícia knižníc vo výške 8 500,- Eur a spolufinancovanie vo výške 20% zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04911 (zverejnená v CRZ)


Dostupnosť informácií a aktuálnych správ v komfortnom prostredí

Projekt: Dostupnosť informácií a aktuálnych správ v komfortnom prostredí
Zámerom projektu je vytvorenie modernej čitárne pre skupiny používateľov a návštevníkov vo veku od 15 do xxx rokov s cieľom zatraktívnenia čítania periodickej tlače a kníh, vytvorenie zaujímavejšieho, optimálnejšieho a estetickejšieho priestoru pre komunitný život a tiež vytvorenie podmienok pre zvýšenie záujmu o čítanie periodických i neperiodických tlačených dokumentov. bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra vo výške 3000,- Eur a spolufinancovanie vo výške 20% zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02178 (zverejnená v CRZ)


Knihuľko 2022 – Letný tábor malých knihovníkov

Projekt: Knihuľko 2022 - Letný tábor malých knihovníkov
Projekt, ktorého zámerom je zorganizovanie Letného tábora malých knihovníkov, ktorý mal a má slúžiť ako propagácia a prezentácia práce knihovníkov Kysuckej knižnice v Čadci medzi deťmi a mládežou, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity vo výške 2000,- Eur a spolufinancovanie vo výške 10% zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01575 (zverejnená v CRZ)


Literárna explózia v knižnici

Projekt: Literárna explózia v knižnici
Projekt, ktorého zámerom je zorganizovať 39. roč. Festivalu kníh pre deti a mládež, podujatie na podporu čítania – DNI DETSKEJ KNIHY, ktoré sa v roku 2022 konalo v Kysuckej knižnici v Čadci. Garantom festivalu je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti - Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY. Táto dlhoročne tradovaná aktivita bola podporená Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity vo výške 7000,- Eur a spolufinancovanie vo výške 10% zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-1738 (zverejnená v CRZ)


Jašíkove Kysuce 2022 - 54. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov

Projekt: Jašíkove Kysuce 2022 – 54. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Projekt, ktorého zámerom je príprava a organizácia 54. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov do 35 rokov a sprievodných podujatí a aktivít, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 1. Umenie Podprogramu 1.5 Literatúra – Literárne prehliadky, festivaly a súťaže vo výške 3500,- Eur a spolufinancovanie vo výške 10% zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-157-00052 (zverejnená v CRZ)


Jurinova jeseň 2022 - 18. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby

Projekt: Jurinova jeseň 2022 – 18. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby
Projekt, ktorého zámerom je príprava a organizácia 18. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza a sprievodných podujatí a aktivít, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 1. Umenie Podprogramu 1.5 Literatúra – Literárne prehliadky, festivaly a súťaže vo výške 2000,- Eur a spolufinancovanie vo výške 10% zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-157-00053 (zverejnená v CRZ)

Rok 2021

Projekty podporené z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia a spolufinancované ŽSK:


Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi

Projekt: Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi
Projekt, ktorého zámerom je akvizícia knižničného fondu, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.4 Akvizícia knižníc vo výške 10000,- Eur a spolufinancovanie vo výške 1000,- Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-03861 (zverejnená v CRZ)

Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov 2021

Projekt: Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov 2021
Projekt, ktorého zámerom bolo zorganizovať medzinárodné trojdenné stretnutie odborných knižničných zamestnancov – bibliografov z Čiech, Moravy a Slovenska. Podujatie, ktoré má dlhoročnú tradíciu, bolo podporené Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity vo výške 1564,- Eur a spolufinancovanie vo výške 171,80 Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02446 (zverejnená v CRZ)

Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 5.

Projekt: Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 5.
Projekt, ktorého zámerom bolo zorganizovať vzdelávací seminár pre knihovníkov verejných a školských knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, ale aj Žilinského kraja, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity vo výške 1500,- Eur a spolufinancovanie vo výške 172,30 Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02444 (zverejnená v CRZ)

Knihuľko – 9. ročník letného tábora malých knihovníkov

Projekt: Knihuľko - 9. ročník  letného tábora malých knihovníkov
Projekt, ktorého zámerom je zorganizovať 7. ročník Letného tábora malých knihovníkov, ktorý mal a má slúžiť ako propagácia a prezentácia práce knihovníkov Kysuckej knižnice v Čadci medzi deťmi a mládežou, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity vo výške 2690,- Eur a spolufinancovanie vo výške 301,- Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02443 (zverejnená v CRZ)

Jašíkove Kysuce 2021 - 53. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov

Projekt: Jašíkove Kysuce 2021 – 53. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Projekt, ktorého zámerom je príprava a organizácia 53. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov do 35 rokov a sprievodných podujatí a aktivít, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 1. Umenie Podprogramu 1.5 Literatúra – Literárne prehliadky, festivaly a súťaže vo výške 3000,- Eur a spolufinancovanie vo výške 158,90 Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-157-00708 (zverejnená v CRZ)

Jurinova jeseň 2021 - 17. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby

Projekt: Jurinova jeseň 2021 – 17. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby
Projekt, ktorého zámerom je príprava a organizácia 17. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza a sprievodných podujatí a aktivít, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 1. Umenie Podprogramu 1.5 Literatúra – Literárne prehliadky, festivaly a súťaže vo výške 2500,- Eur a spolufinancovanie vo výške 139,68 Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-157-00707 (zverejnená v CRZ)

Projekty podporené z dotačného systému MK SR a spolufinancované ŽSK:

Rozprávky večných detí 6.
Projekt: Rozprávky večných detí 6.
Projekt, ktorého zámerom je realizovanie knižničných aktivít pre mentálne postihnuté deti a mládež, bol podporený v rámci Dotačného systému MK SR Programu 2 Kultúra znevýhodnených skupín Podprogramu 2.1 Živá kultúra vo výške 2200,- Eur a spolufinancovanie vo výške 110,- Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.  
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo: MK-4246/2021-451 (zverejnená v CRZ)Rok 2020

Projekty podporené z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia a spolufinancované ŽSK:

Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi
Projekt: Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi
Projekt, ktorého zámerom je akvizícia knižničného fondu, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.4 Akvizícia knižníc vo výške 20000,- Eur.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04015 (zverejnená v CRZ)

Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 4.
Projekt: Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 4.
Projekt, ktorého zámerom bolo zorganizovať vzdelávací seminár pre knihovníkov verejných a školských knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, ale aj Žilinského kraja, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity vo výške 1500,- Eur a spolufinancovanie vo výške 78,90 Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02005 (zverejnená v CRZ)

Knihuľko – 8. ročník letného tábora malých knihovníkov
Projekt nebol z dôvodov zlej epidemiologickej celospoločenskej situácie zrealizovaný
Projekt: Knihuľko -8. ročník  letného tábora malých knihovníkov
Projekt, ktorého zámerom je zorganizovať 7. ročník Letného tábora malých knihovníkov, ktorý mal a má slúžiť ako propagácia a prezentácia práce knihovníkov Kysuckej knižnice v Čadci medzi deťmi a mládežou, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity vo výške 1700,- Eur a spolufinancovanie vo výške 89,50 Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01999 (zverejnená v CRZ)

Jašíkove Kysuce 2020 - 52. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Projekt: Jašíkove Kysuce 2020 – 52. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Projekt, ktorého zámerom je príprava a organizácia 52. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov do 35 rokov a sprievodných podujatí a aktivít, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 1. Umenie Podprogramu 1.5 Literatúra – Literárne prehliadky, festivaly a súťaže vo výške 5000,- Eur a spolufinancovanie vo výške 263,20 Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-157-00056 (zverejnená v CRZ)

Jurinova jeseň 2020 - 16. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby
Projekt: Jurinova jeseň 2020 – 16. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby
Projekt, ktorého zámerom je príprava a organizácia 16. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza a sprievodných podujatí a aktivít, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 1. Umenie Podprogramu 1.5 Literatúra – Literárne prehliadky, festivaly a súťaže vo výške 4500,- Eur a spolufinancovanie vo výške 236,80 Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-157-00057 (zverejnená v CRZ)


Rok 2019

Projekty podporené z dotačného systému MK SR a spolufinancované ŽSK:

Rozprávky večných detí v tvorivých dielňach
viac ...
Projekt: Rozprávky večných detí v tvorivých dielňach.
Projekt, ktorého zámerom je realizovanie knižničných aktivít pre mentálne postihnuté deti a mládež, bol podporený v rámci Dotačného systému MK SR Programu 2 Kultúra znevýhodnených skupín Podprogramu 2.1 Živá kultúra vo výške 2200,- Eur a spolufinancovanie vo výške 110,- Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.  
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-4384/2019/2.1

Kultúrne poukazy 2019
Cieľom projektu je podporiť vzťah detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám, vytvoriť podmienky pre aktívnu účasť knižnice vo výchove a vzdelávaní školskej  mládeže.


Projekty podporené z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia a spolufinancované ŽSK:

Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi
Projekt: Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi
Projekt, ktorého zámerom je akvizícia knižničného fondu, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.4 Akvizícia knižníc vo výške 13000,- Eur a spolufinancovanie vo výške 700,- Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04314 (zverejnená v CRZ)

Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 2.
Projekt: Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 3.
Projekt, ktorého zámerom bolo zorganizovať vzdelávací seminár pre knihovníkov verejných a školských knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, ale aj Žilinského kraja, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity vo výške 1600,- Eur a spolufinancovanie vo výške 84,50 Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01832 (zverejnená v CRZ)

Knihuľko - letný tábor malých knihovníkov 2019
Projekt: Knihuľko - letný tábor malých knihovníkov 2019
Projekt, ktorého zámerom je zorganizovať 7. ročník Letného tábora malých knihovníkov, ktorý mal a má slúžiť ako propagácia a prezentácia práce knihovníkov Kysuckej knižnice v Čadci medzi deťmi a mládežou, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity vo výške 1500,- Eur a spolufinancovanie vo výške 80,25 Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01828 (zverejnená v CRZ)

Jašíkove Kysuce 2019 - 51. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Projekt: Jašíkove Kysuce 2018 – 51. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Projekt, ktorého zámerom je príprava a organizácia 51. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov do 35 rokov a sprievodných podujatí a aktivít, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 1. Umenie Podprogramu 1.5 Literatúra – Literárne prehliadky, festivaly a súťaže vo výške 3800,- Eur a spolufinancovanie vo výške 209,55 Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-157-00714 (zverejnená v CRZ)

Jurinova jeseň 2019 - 15. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby
Projekt: Jurinova jeseň – 15. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby
Projekt, ktorého zámerom je príprava a organizácia 15. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza a sprievodných podujatí a aktivít, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 1. Umenie Podprogramu 1.5 Literatúra – Literárne prehliadky, festivaly a súťaže vo výške 3500,- Eur a spolufinancovanie vo výške 186,80 Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-157-00708 (zverejnená v CRZ)


Rok 2017 - 2018
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
1. Názov mikroprojektu:
Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov


Rok 2018


Projekty podporené z dotačného systému MK SR a spolufinancované ŽSK:

Rozprávky večných detí 4.
Projekt: Rozprávky večných detí 4.
Projekt, ktorého zámerom je realizovanie knižničných aktivít pre mentálne postihnuté deti a mládež, bol podporený v rámci Dotačného systému MK SR Programu 2 Kultúra znevýhodnených skupín vo výške 1500,- Eur a spolufinancovanie vo výške 80,- Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.  
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 číslo: MK-12/2018/2.1


Projekty podporené z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia a spolufinancované ŽSK:

Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi
Projekt: Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi
Projekt, ktorého zámerom je akvizícia knižničného fondu, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.3 Akvizícia knižníc vo výške 8500,- Eur a spolufinancovanie vo výške 450,- Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-0610 (zverejnená v CRZ)

Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 2.
Projekt: Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 2.
Projekt, ktorého zámerom bolo zorganizovať vzdelávací seminár pre knihovníkov verejných a školských knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, ale aj Žilinského kraja, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity vo výške 2200,- Eur a spolufinancovanie vo výške 135,- Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01926 (zverejnená v CRZ)

Knihuľko - letný tábor malých knihovníkov 2018
Projekt: Knihuľko - letný tábor malých knihovníkov 2018
Projekt, ktorého zámerom je zorganizovať 6. ročník Letného tábora malých knihovníkov, ktorý mal a má slúžiť ako propagácia a prezentácia práce knihovníkov Kysuckej knižnice v Čadci medzi deťmi a mládežou, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity vo výške 1770,- Eur a spolufinancovanie vo výške 100,- Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01922 (zverejnená v CRZ)

Jašíkove Kysuce 2018 – 50. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Projekt: Jašíkove Kysuce 2018 – 50. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Projekt, ktorého zámerom je príprava a organizácia 50. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov do 35 rokov a sprievodných podujatí a aktivít, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 1. Umenie Podprogramu 1.5 Literatúra – Literárne prehliadky, festivaly a súťaže vo výške 6000,- Eur a spolufinancovanie vo výške 347,- Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-154-00960 (zverejnená v CRZ)

Jurinova jeseň – 14. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby
Projekt: Jurinova jeseň – 14. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby
Projekt, ktorého zámerom je príprava a organizácia 14. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza a sprievodných podujatí a aktivít, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 1. Umenie Podprogramu 1.5 Literatúra – Literárne prehliadky, festivaly a súťaže vo výške 3200,- Eur a spolufinancovanie vo výške 186,- Eur zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-154-00958 (zverejnená v CRZ)
Rok 2017


Projekty podporené z dotačného systému MK SR a spolufinancované ŽSK:

Rozprávky večných detí 3.
Projekt: Rozprávky večných detí 3.
Projekt, ktorého zámerom je realizovanie knižničných aktivít pre mentálne postihnuté deti a mládež, bol podporený v rámci Dotačného systému MK SR Programu 2 Kultúra znevýhodnených skupín vo výške 1900,- Eur a spolufinancovanie vo výške 102,- Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.  
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 číslo: MK-2977/2017/2.1

Aktivácia seniorov umením
Projekt: Aktivácia seniorov umením
Projekt, ktorého zámerom je realizovanie knižničných aktivít pre vekom znevýhodnené skupiny obyvateľstva - seniorov, bol podporený v rámci Dotačného systému MK SR Programu 2 Kultúra znevýhodnených skupín vo výške 1300,- Eur a spolufinancovanie vo výške 153,- Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.  
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 číslo: MK-3257/2017/2.1


Projekty podporené z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia a spolufinancované ŽSK:


Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti
Projekt: Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti
Projekt, ktorého zámerom bolo zorganizovať vzdelávací seminár pre knihovníkov verejných a školských knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, ale aj Žilinského kraja, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity vo výške 1500,- Eur a spolufinancovanie vo výške 79,10 Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01600

Knihuľko - letný tábor malých knihovníkov 2017
Projekt: Knihuľko - letný tábor malých knihovníkov 2017
Projekt, ktorého zámerom bolo zorganizovať 5. ročník Letného tábora malých knihovníkov, ktorý mal a má slúžiť ako propagácia a prezentácia práce knihovníkov Kysuckej knižnice v Čadci medzi deťmi a mládežou, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity vo výške 1500,- Eur a spolufinancovanie vo výške 79,60 zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01523

Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi
Projekt: Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi
Projekt, ktorého zámerom je akvizícia knižničného fondu, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.3 Akvizícia knižníc vo výške 6000,- Eur a spolufinancovanie vo výške 316,- Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02411

Kvalitné knižnično-informačné služby – spokojný návštevník knižnice
Projekt: Kvalitné knižnično-informačné služby – spokojný návštevník knižnice
Projekt, ktorého zámerom je skvalitnenie poskytovaných knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom vytvorenia nového informačno-obslužného pultu a skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 5. Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogramu 5.1 Knižnice – 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra vo výške 2000,- Eur a spolufinancovanie vo výške 106,- Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-02617

Jašíkove Kysuce 2017 – 49. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Projekt: Jašíkove Kysuce 2017 – 49. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Projekt, ktorého zámerom je príprava a organizácia 49. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov do 35 rokov a sprievodných podujatí a aktivít, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 1. Umenie Podprogramu 1.5 Literatúra – Literárne prehliadky, festivaly a súťaže vo výške 5600,- Eur a spolufinancovanie vo výške 380,- Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-154-01064

Jurinova jeseň – 13. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby
Projekt: Jurinova jeseň – 13. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby
Projekt, ktorého zámerom je príprava a organizácia 13. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza a sprievodných podujatí a aktivít, bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 1. Umenie Podprogramu 1.5 Literatúra – Literárne prehliadky, festivaly a súťaže vo výške 3000,- Eur a spolufinancovanie vo výške 158,25 Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-154-01068Rok 2016

Projekty podporené z dotačného systému MK SR a spolufinancované ŽSK:

1. ROZPRÁVKY VEČNÝCH DETÍ 2.

Projekty podporené z verejných zdrojov prostredníctvom fondu na podporu umenia a spolufinancované ŽSK:
1. JAŠÍKOVE KYSUCE 2016 – LITERÁRNY FESTIVAL A 48. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE REG.Č. 16-154-01511

2. JURINOVA JESEŇ 2016 - 12. ROČNÍK KYSUCKÉHO FESTIVALU DUCHOVNEJ TVORBY REG. 16-162-01523

3. MODERNIZÁCIA A SKVALITNENIE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB NA ÚSEKU REGIONÁLNEJ DOKUMENTÁCIE A BIBLIOGRAFIE REG. 16-611-03563

4. KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV REG. Č. 16-612-03653

5. SYSTEMATICKÁ AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ - CESTA K SPOKOJNÉMU ČITATEĽOVI REG. Č. 16-613-03541

Rok 2015

Projekty podporené z dotačného systému MK SR a spolufinancované ŽSK

1. KYSUCKÁ KNIŽNICA V ČADCA – NOSITEĽKA ODKAZU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Zámerom projektu je zabezpečiť a zorganizovať spomienkové a vzdelávacie aktivity prezentujúce Ľudovíta Štúra a s ním spojené významné historické udalosti slovenských dejín pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra pre obyvateľov kysuckého regiónu.

2. SYSTEMATICKÁ AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ – CESTA K SPOKOJNÉMU ČITATEĽOVI
Zámerom projektu je doplniť knižničný fond Kysuckej knižnice v Čadci o hodnotné dokumenty slovenských a svetových autorov s prihliadnutím na čitateľské záujmy a potreby čitateľov a návštevníkov knižnice.

3. ROZPRÁVKY VEČNÝCH DETÍ
Zámerom projektu je zrealizovať komplex aktivít určených deťom a mládeži mentálne postihnutých zameraných na kreatívnu prácu s knihou, textom a ilustráciou, prezentáciu svojich schopností a inakosti ostatným deťom a mládeži.

4. JURINOVA JESEŇ – KYSUCKÝ FESTIVAL DUCHOVNEJ TVORBY
Zámerom projektu je pripraviť prehliadku duchovnej tvorby súčasných autorov z oblasti literatúry, hudby, výtvarného a dramatického umenia a taktiež zorganizovať Celoslovenskú literárnu súťaž duchovnej tvorby v kategórii poézia a próza.

5. MLADÍ PROZAICI – 47. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JAŠÍKOVE KYSUCE
Zámerom projektu je zrealizovať 47. roč. Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce a s tým spojený týždenný festival s rovnomenným názvom „Jašíkove Kysuce“, ktorý bude pozostávať z literárnych večerov, autorských besied a prezentácii pôvodnej slovenskej literárnej tvorby, prednášok a seminárov s osobnosťami literárneho prostredia.
Projekt: Informácie bez hranícZ dielne Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pochádza úspešný projekt Informácie bez hraníc. Budovanie informačnej spoločnosti prostredníctvom prepojenia knižnično-informačných systémov, spolufinancovaný Európskou úniou z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, prostredníctvom Prioritnej osi 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasť podpory 2.3. Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti.  Viac…

ŽIVÁ KULTÚRA Online výstava realizovaná v rámci projektu Informácie bez hraníc: Viac...
PANELOVÁ DISKUSIA  Viac...


Projekt: Literárne reminiscencie


PARTNERI PROJEKTU
                 Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa                    
  

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013


Kysucká knižnica v Čadci so svojim partnerom v Poľsku Žywieckou samosprávnou knižnicou v Žywci  začali od októbra 2011 realizovať ďalší projekt pod názvom Literárne reminiscencie,  na ktorý získala finančné prostriedky z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Na spolufinancovaní sa podieľa aj zriaďovateľ Kysuckej knižnice v Čadci Žilinský samosprávny kraj. V rámci tohto projektu Kysucká knižnica spoločne so svojim partnerom  pripravuje veľké množstvo aktivít, ktoré majú za cieľ sprístupniť informácie o literárnych hodnotách, o literárnom dedičstve, ale aj o súčasnom umení ( literatúra, hudba, dramatické a výtvarne umenie ) obyvateľom obidvoch regiónoch. Zámerom je vydanie publikácií v tlačenej a elektronickej forme v slovenskom a poľskom jazyku, ktoré sprístupnia informácie o literárnych hodnotách kysuckého regiónu a žywieckej oblasti. Ďalej chceme rozšíriť a obohatiť cezhraničný informačný most, ktorý už funguje, prezentovať literárne hodnoty prostredníctvom stretnutí na prednáškach, besedách, exkurziách, výstavách a pod.
                   

Projekt: Hodnoty na dlani
SK/FMP/01/035

PARTNERI PROJEKTU
     Kysucká knižnica v Čadci a Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm                         
  

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU,  Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO
TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
Projekt: Spoznávame sa cez kultúrne a literárne hodnoty


PARTNERI PROJEKTU
                 Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa                    
  

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah