Prednášková miestnosť - prenájom - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Výpredaj vyradených kníh v Kysuckej knižnici v Čadci, ktoré si môžete zakúpiť za zostatkovú cenu 0,30 € za kus v čase otváracích hodín knižnice.
Prejsť na obsah

Prednášková miestnosť - prenájom

Služby
PREDNÁŠKOVÁ  MIESTNOSŤ  KYSUCKEJ  KNIŽNICE  V ČADCI
- PRENÁJOM –

Kysucká knižnica v Čadci ponúka na prenájom prednáškovú miestnosť v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci, ktorej kapacita je 70 miest s technickým vybavením:
- premietacie plátno,
- televízor.

Podmienky prenájmu prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca

Prednášková miestnosť môže byť záujemcom prenajatá po potvrdení jej dostupnosti na základe vopred vystavenej objednávky a jej akceptovaní Kysuckou knižnicou v Čadci ako poskytovateľom.
Kysucká knižnica v Čadci si vyhradzuje právo neposkytnúť priestor organizátorom, ktorých aktivity môžu byť časťou verejnosti vnímané ako sporné alebo politicky motivované.

Cenník
Cena: 10,00 €/hod. v čase otváracích hodín knižnice; z toho 5,00 € prenájom a 5,00 € prevádzkové náklady

Až po potvrdení voľného termínu Kysuckou knižnicou v Čadci bude poskytnutá prednášková miestnosť. Po ukončení prenájmu bude vystavená faktúra za prenájom nebytových priestorov.

Cena môže byť adekvátne navýšená podľa rozsahu využívania zariadenia Kysuckej knižnice v Čadci (technické a kuchynské vybavenie) po predchádzajúcej dohode s poskytovateľom.
Kysucká knižnica v Čadci si vyhradzuje právo určiť osobitný cenník za poskytnutie priestoru partnerským a spolupracujúcim subjektom.

Povinnosti organizátorov
Organizátor je povinný:
- rešpektovať pokyny určenej zodpovednej osoby prenajímateľa,
- dodržať dohodnutý čas prenájmu,
- prípadné premiestnenie zariadenia miestnosti, vrátane sedacieho nábytku, realizovať len so súhlasom a pod dohľadom zodpovednej osoby prenajímateľa,
- manipuláciu s výpočtovou technikou a klimatizáciou realizovať len so súhlasom a pod dohľadom zodpovednej osoby Kysuckej knižnice v Čadci,
- uhradiť preukázateľné poškodenie vybavenia Kysuckej knižnice v Čadci účastníkmi podujatia,
- platbu za prenájom uhradiť v lehote splatnosti.

Za dodržanie platných opatrení na zamedzenie šírenia vírusového ochorenia Covid-19 návštevníkmi podujatia zodpovedá v plnom rozsahu organizátor podujatia.

Podmienky platia s účinnosťou od 7.2.2022


Predbežná objednávka na prenájom prednáškovej miestnosti v Kysuckej knižnici v Čadci
© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah