Občianske združenie Literárny kompas - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Občianske združenie Literárny kompas

Činnosť
      Občianske združenie Literárny kompas bolo zriadené na podporu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít týkajúcich sa rôznych vekových kategórií od najmladšieho veku až po seniorov. Členovia Literárneho kompasu prispievajú na činnosť tohto združenia ročným členským príspevkom a 2% z dane a aktívne sa zúčastňujú týchto kultúrno-spoločenských podujatí. Prostredníctvom tohto oznámenia by sme chceli poprosiť našich sympatizantov a priaznivcov o venovanie 2% daní z príjmov a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulom roku poukázali 2% z daní. Tieto boli účelne využité pre potreby nášho združenia.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  *2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  *3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2023.
5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)
7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad  podľa Vášho bydliska.  
9. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Časové lehoty na podanie daňového priznania 2% (3%) z dane
• 15.2.2023 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
• 31.03.2023 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
*Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
• 30.04.2023 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane.


OZ Literárny kompas - viac tu.
Tlačivá na 2% dane - viac tu.
Viac info -  tu.STANOVY  OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA
v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok 1
Základné ustanovenia

1.1 Názov občianskeho združenia:  Literárny kompas /oficiálna skratka LK
1.2 Sídlom občianskeho združenia: Čadca, ul. 17. novembra 1258, PSČ: 022 01   
1.3 Občianske združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.
1.4 Občianske združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
1.5 Občianske združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok 2
Cieľ a činnosť

2.1 Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov kysuckého regiónu formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít. Občianske združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov Kysúc.
2.2 Občianske združenie má za cieľ prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených spoluobčanov.
2.3 Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:
a) realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na adresné sprostredkovanie hodnôt knižnej kultúry, formovanie čitateľského vedomia,  rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí, mládeže, dospelých, prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, prevencia nežiaducich spoločenských javov, podpora zdravého životného štýlu, výmena odborných skúseností v oblasti rozvíjania záujmu o čítanie organizovaním seminárov, kurzov, prednášok a publikačnou činnosťou,
b) vydavateľské aktivity,
c) organizácia voľno-časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne,  workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu,
d) vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov,
e) spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.

Článok 3
Členstvo

3.1 Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
3.2 O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
3.3 Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
3.4 Členstvo zaniká:
a) vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia  predsedníctvu,
b) vylúčením   - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

4.1 Člen má právo:
a) zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej
b) zúčastňovať sa na činnosti združenia
c) voliť a byť volený do orgánov združenia
d) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia
e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách

4.2 Člen má tieto povinnosti:
a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

Článok 5
Orgány združenia

5.1 Orgánmi združenia sú:
a)  valné zhromaždenie,
b)  predsedníctvo združenia
c)  štatutárny orgán
d)  revízna komisia

Článok 6
Valné zhromaždenie

6.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianske združenie a je tvorené všetkými členmi združenia.
6.2 Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,
b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
c) volí a odvoláva členov revíznej komisie,
d) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,
e) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,
f)  rozhoduje o zrušení združenia.

6.3 Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych otázkach môže byť tajné.

Článok 7
Predsedníctvo združenia

7.1 Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
7.2 Predsedníctvo má najmenej 5 členov ( predseda, podpredseda, tajomník, hospodár, člen výboru), ktorých funkčné  obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.
7.3 Predsedníctvo najmä:
a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,  
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
e) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia

Článok 8
Štatutárny orgán

8.1 Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 rokov.
8.2 Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 9
Revízna komisia

9.1 Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
9.2 Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
9.3 Revízna komisia má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. RK sa schádza najmenej 1 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda RK. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
9.4 Revízna komisia:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10
Hospodárenie združenia

10.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
10.2 Zdrojmi majetku sú:
-  jednorazové členské príspevky v minimálnej sume 3 EURa
-  dary od fyzických osôb,
-  dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,
-  dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
-  príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,
-  reklamná a propagačná činnosť.
10.3 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.
10.4 Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.
10.5 Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.
10.6 Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

Článok 11
Zánik združenia

11.1 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.
11.2 Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
11.3 Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

12.1 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
12.2 Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
12.3 Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah