Metodika - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Metodika

Činnosť
METODIKA
ÚSEK KOORDINÁCIE A METODIKY
Kysucká knižnica v Čadci prostredníctvom úseku koordinácie a metodiky poskytuje:

• metodickú pomoc a poradenské služby pre verejné knižnice (mestské a obecné) okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto formou metodických návštev a konzultácií, vrátane spolupráce s ich zriaďovateľmi pri vytváraní finančných a personálnych podmienok prevádzky knižníc,
• zabezpečuje a usmerňuje odborné činnosti verejných knižníc a knižníc iných typov v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto, napomáha zlepšovať podmienky knižníc osobnými metodickými návštevami, konzultáciami a uskutočňovaním knižnično-informačného servisu, navrhuje riešenia problémov s prihliadnutím na špecifiká miest a obcí, na finančné možnosti a perspektívy rozvoja jednotlivých knižníc v spolupráci s predstaviteľmi miest a obcí kysuckého regiónu,
• v prípade záujmu kompetentných realizuje zaškoľuje začínajúcich knihovníkov,
• spracúva ročnú regionálnu štatistiku o činnosti verejných knižníc (mestských a obecných) okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, na základe ktorej analyzuje jednotlivé knižnično-informačné činnosti knižníc kysuckého regiónu,
• vypracováva odborné a informačné materiály pre potreby knižníc, ktoré má v metodickej pôsobnosti,
• buduje fond odbornej literatúry pre metodiku a archív činnosti verejných (obecných a mestských) knižníc a knihovníkov okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto,
• organizuje pracovné a odborné podujatia pre zamestnancov knižnice a knihovníkov všetkých typov knižníc v regióne,
• usmernenie a poskytuje pomoc pri zapájaní sa verejných knižníc (mestských a obecných) a ich zriaďovateľov do rôznych výziev na podporu knižničných projektov s dôrazom na hľadanie finančnej podpory na akvizičnú činnosť knižníc,
• na základe uzatvorených dohôd so zriaďovateľmi verejných knižníc (mestských a obecných) zabezpečuje doplňovanie knižných fondov pre tieto knižnice okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto,
• zabezpečuje výkon metodických funkcií aj vo vnútri Kysuckej knižnice v Čadci, pritom spolupracuje s jednotlivými odbornými útvarmi,
• podieľa sa na tvorbe ročného plánu činnosti a vyhodnotenia činnosti knižnice Kysuckej knižnice v Čadci.© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah