Knihovnícky počin - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Knihovnícky počin

Činnosť
KNIHOVNÍCKY  POČIN

ocenenie udeľované Kysuckou knižnicou v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja knihovníkom verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, ktoré sú v metodickej pôsobnosti regionálnej verejnej knižnice Kysuckej knižnice v Čadci

Knihovnícky počin 2023
ocenenie udelené knihovníkom verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto dňa 29.6.2023:

Knihovnícky počin 2023 - za kvalitnú prácu s používateľmi a čitateľom
Ocenenie za rok 2023 s prihliadnutím na výsledky dosiahnuté v roku 2022 bolo udelené:
kolektívu knihovníčok Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste,
Ivete Bobulovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Čiernom,
Ing. Andrea Moskálová – knihovníčke Obecnej knižnice v Olešnej,
Janke Časnochovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Skalitom,
kolektívu knihovníčok Mestskej knižnice v Turzovke,
Silvie Kupkovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Zákopčí.

Knihovnícky počin 2023 - za kvalitnú a systematickú akvizičnú činnosť v knižnici
Ocenenie za rok 2023 s prihliadnutím na výsledky dosiahnuté v roku 2022 a formy získavania financií na nákup kníh a iných dokumentov bolo udelené:
Monike Stuchlíkovej - knihovníčke Obecnej knižnice v Korni,
Mgr. Janke Slivkovej - knihovníčke Obecnej knižnice v Novej Bystrici,
Eve Harcekovej - knihovníčke Obecnej knižnice v Hornom Vadičove,
kolektívu knihovníčok Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste,
Lenke Palárcovej - knihovníčke Obecnej knižnice v Snežnici.

Knihovnícky počin 2023 - za prácu s miestnymi komunitami a organizovanie pestrých komunitných aktivít
Ocenenie za rok 2023 s prihliadnutím na výsledky dosiahnuté v roku 2022 bolo udelené:
Helena Pajerová – knihovníčka Obecnej knižnice v Makove,
Iveta Bobulová – knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom,
Marta Valiašková – knihovníčka Obecnej knižnice v Nesluši.

Knihovnícky počin 2023 - za celkové skvalitnenie služieb knižnice bolo udelené:
Janke Šustekovej – knihovníčke Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou.

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja udelila 2 ocenenia Biela vrana v knižnici – za odvahu a ochotu brániť pozíciu knižnice v obci proti snahám o jej poškodenie a to:
Ivete Bobulovej, knihovníčke Obecnej knižnici v Čiernom a Eve Harcekovej, knihovníčke Obecnej knižnice v Hornom Vadičove – dvom erudovaným a pre knihovnícku prácu zanieteným knihovníčkam, ktoré dlhodobo viedli obecné knižnice, za ich vedenia knižnice dosahovali vynikajúce výsledky, spracovali množstvo projektov pre svoje knižnice. Vďaka ním knižnice fungovali ako moderné inštitúcie, no kvôli animozitám zo strany zriaďovateľa, ktoré poškodzovali nielen knižnice, ale aj pozície vedúcich knižníc, odchádzajú z postov knihovníčok.
Knihovnícky počin 2022
ocenenie udelené knihovníkom verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto dňa 13.12.2022:


Knihovnícky počin 2022 - za kvalitnú a systematickú akvizičnú prácu
Ocenenie za rok 2022 aj s prihliadnutím na rok 2021 a to s ohľadom na množstvo prírastkov do knižničného fondu z prostriedkov od zriaďovateľa a za získavanie prostriedkov z iných zdrojov, ako ďalšie hľadisko - bol akceptovaný štandard stanovený MK SR – v určenej sume v € na 1 obyvateľa z celkových nákladov na nákup knižničných dokumentov bolo udelené:
1. Lenke Palárcovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Snežnici,
2. Ivete Bobulovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Čiernom,
3. Monike Stuchlíkovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Korni,
4. Miroslave Ščambovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Rudine,
5. Eve Harcekovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Hornom Vadičove,
6. Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste.

Knihovnícky počin 2022 - za poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb
Ocenenie bolo udelené za rok 2022 aj s prihliadnutím na rok 2021 a to s ohľadom na počet výpožičiek, nárast čitateľov a používateľov, nárast návštevníkov knižnice, obrat knižničného fondu:
1. Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste,
2. Ivete Bobulovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Čiernom,
3. Marte Valiaškovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Nesluši,
4. Janke Časnochovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Skalitom,
5. Mgr. Janke Slivkovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Novej Bystrici,
6. Silvii Kupkovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Zákopčí.

Knihovnícky počin 2022 - za poskytovanie špeciálnych knižnično-informačných služieb
Ocenenie bolo udelené:
Helene Pajerovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Makove  (za poskytovanie medziknižničnej výpožičnej služby).

Knihovnícky počin 2022 – za kvalitnú prácu s používateľmi a čitateľmi
Ocenenie bolo udelené za rok 2022 aj s prihliadnutím na rok 2021 a to s ohľadom na počet zaregistrovaných – aktívnych používateľov, návštevníkov knižnice, počet používateľov z počtu obyvateľov, no hlavne zastavenie poklesu nezáujmu o knižnicu:
1. Ivete Bobulovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Čiernom,
2. Silvii Kupkovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Zákopčí,
3. Marte Valiaškovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Nesluši,
4. Janke Časnochovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Skalitom,
5. Mgr. Janke Slivkovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Novej Bystrici.

Knihovnícky počin 2022 - za prácu s miestnymi komunitami a organizovanie pestrých komunitných aktivít
Ocenenie bolo udelené za rok 2022 aj s prihliadnutím na rok 2021, pričom sa berie do úvahy organizácia podujatí a rôznych aktivít pre miestne komunity:
1. Ivete Bobulovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Čiernom,
2. Marte Valiaškovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Nesluši,
3. Janke Časnochovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Skalitom,
4. Mgr. Janke Slivkovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Novej Bystrici,
5. Bc. Monika Perďochová – knihovníčke Obecnej knižnice vo Vysokej nad Kysucou.

Knihovnícky počin 2022 - za úspešné získanie mimorozpočtových zdrojov na činnosť knižnice a implementáciu projektov
Ocenenie bolo udelené za rok 2022 aj s prihliadnutím na rok 2021 za hľadanie možnosti finančnej podpory v rôznych fondoch organizáciách
1. Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste,
2. Mestskej knižnici v Turzovke,
3. Janke Časnochovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Skalitom,
4. Mgr. Janke Slivkovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Novej Bystrici,
5. Lenke Palárcovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Snežnici,
6. Monike Stuchlíkovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Korni,
7. Eve Harcekovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Hornom Vadičove,
8. Ivete Cyprichovej – knihovníčke Obecnej knižnice vo Svrčinovci za prípravu rekonštrukcie knižnice.

Knihovnícky počin 2022 - za inšpiratívne nápady v knihovníckej práci
Ocenenie bolo udelené:
1. Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste za vydávanie elektronického časopisu Brána : do sveta kníh a knižnice,
2. Helene Pajerovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Makove za prácu v oblasti so znevýhodnenými skupinami,
3. Janke Časnochovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Skalitom za organizáciu viacdňového podujatia pre deti v obci,
4. Marte Valiaškovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Nesluši za založenie Klubu seniorov pri knižnici,
5. Ivete Cyprichovej – knihovníčke Obecnej knižnice vo Svrčinovci za prípravu a realizáciu rekonštrukcie knižnice.

Knihovnícky počin 2022 - za propagáciu knižnice a jej činnosti
Ocenenie bolo udelené aj s prihliadnutím na prácu s internetom a sociálnymi sieťami – využívanie webového priestoru zriaďovateľa na propagáciu vlastnej činnosti:
1. Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste,
2. Mestskej knižnice v Turzovke,
3. Petrovi Luptákovi – knihovníkovi Obecnej knižnice v Oščadnici,
4. Monike Stuchlíkovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Korni,
5. Lenke Palárcovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Snežnici,
6. Ivete Bobulovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Čiernom,
7. Janke Časnochovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Skalitom.

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja udelila ocenenie Biela vrana v knižnici:
Silvii Kupkovej - knihovníčke Obecnej knižnici v Zákopčí za odvahu a ochotu brániť pozíciu knižnice v obci proti snahám o jej poškodenie


Knihovnícky počin 2020 a 2021
ocenenie udelené knihovníkom verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto za odborné vedenie knižnice, za poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb a organizáciu knižničných aktivít v čase obmedzujúcich protiepidemických opatrení dňa 21.12.2021:


Ocenenie bolo udelené na základe kritérií:
- knižnica vyvíjala činnosť a napĺňala všetky svoje funkcie aj v čase obmedzení vyplývajúcich z protiepidemických opatrení v rokoch 2020 a 2021 a nestala sa z nej stagnujúca knižnica,
- akvizičná činnosť knižnice, komunitná práca, projektová činnosť,  
- nápady na poskytovanie knižnično-informačných služieb a realizáciu rôznych knižničných aktivít v čase obmedzení vyplývajúcich z protiepidemických opatrení.

Ocenenie získali:  
- knihovníci Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste: vedúca knižnice PhDr.  Dušana Šinalová a knihovníčky: Mgr. Jana Hrubá, Mgr. Erika Kučáková a Ing. Mária Majdáková,
- pracovníci z úseku kultúry a mediálneho pôsobenia Mesta Turzovka:  Mgr. Agáta Machovčáková – vedúca úseku, Lenka Stuchlíková - knihovníčka Mestskej knižnice v Turzovke, Katarína Siverová a  Darina Bajáková – referentky úseku kultúry a mediálneho pôsobenia Mesta Turzovka,
- Jana Šusteková – knihovníčka Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou,
- Iveta Bobulová – knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom,
- Mgr. Paula Pápolová – knihovníčka Obecnej knižnice v Klokočove,
- Monika Stuchlíková – knihovníčka Obecnej knižnice v Korni,
- Helena Pajerová – knihovníčka Obecnej knižnice v Makove,
- Bc. Martina Badžgoňová – knihovníčka Obecnej knižnice v Olešnej,
- Janka Časnochová – knihovníčka Obecnej knižnice v Skalitom,
- Bc. Iveta Cyprichová – knihovníčka Obecnej knižnice vo Svrčinovci,
- Silvia Kupková – knihovníčka Obecnej knižnice v Zákopčí,
- Mgr. Janka Slivková – knihovníčka Obecnej knižnice v Novej Bystrici,
- Eva Harceková – knihovníčka Obecnej knižnice v Hornom Vadičove,
- Miroslava Ščambová – knihovníčka Obecnej knižnice v Rudine.


Knihovnícky počin 2019
ocenenie udelené knihovníkom verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto dňa 23.7.2020:


Knihovnícky počin 2019 za kvalitnú prácu s používateľmi a čitateľmi: ocenenie udelené na základe hodnotenia viacerých kritérií - nárast počtu používateľov a čitateľov oproti predchádzajúcemu roku, priemerná denná návštevnosť, počet registrovaných používateľov počas hodnoteného roka a počet registrovaných používateľov z počtu obyvateľov miesta pôsobenia knižnice.
Ocenenie získali:
- kolektív knihovníčok Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste,
- Silvia Kupková – knihovníčka Obecnej knižnice v Zákopčí,
- Iveta Bobulová – knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom.

Knihovnícky počin 2019 za kvalitnú akvizičnú činnosť knižnice: ocenenie udelené na základe splnení kritérií - aktívna akvizičná práca knihovníka v rokoch 2017, 2018, 2019 v oblastiach zabezpečovania finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu od zriaďovateľa knižnice, z dotácií z Fondu na podporu umenia, zabezpečenia pravidelného nákupu kníh a periodík pre obyvateľov mesta/obce, prihliadnutie aj na plnenie celoslovenských ukazovateľov v počte prírastkov kúpou na 1 obyvateľa a počtu odoberaných periodík na počet obyvateľov.
Ocenenie získali:
- Silvia Kupková – knihovníčka Obecnej knižnice v Zákopčí,
- Eva Harceková – knihovníčka Obecnej knižnice v Hornom Vadičove,
- Iveta Bobulová – knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom.

Knihovnícky počin 2019 za prácu s miestnymi komunitami a organizovanie pestrých komunitných aktivít: ocenenie udeľované za dlhoročnú úspešnú prácu na úseku organizácie podujatí pre všetky skupiny obyvateľov mesta/obce – dospelých, deti, ale aj znevýhodnené skupiny obyvateľov v hodnotenom období rokov 2017 - 2019.
Ocenenie získali:  
- Helena Pajerová – knihovníčka Obecnej knižnice v Makove,
- Iveta Bobulová – knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom,
- Marta Valiašková – knihovníčka Obecnej knižnice v Nesluši.

Knihovnícky počin 2019 za celkové skvalitnenie služieb knižnice:
Ocenenie získala:
- Mgr. Jana Slivková – knihovníčka Obecnej knižnice v Novej Bystrici, ktorá stagnujúcu knižnicu v priebehu roka pretvorila na stánok kultúry, do ktorého sa opätovne vracajú čitatelia a používatelia knižnično-informačných služieb.

Knihovnícky počin 2019 za aktivity v oblasti informatizácia knižnice:
Ocenenie získala:
- Lenka Palárcová – knihovníčka Obecnej knižnice v Snežnici za zaujímavé a netradičné spracovanie online katalógu s jeho inštaláciou na webovej stránke Obce Snežnica.

Knihovnícky počin 2019 za inšpiratívne nápady v knihovníckej práci:
Ocenenie získali:
- Jana Brodeková – knihovníčka Obecnej knižnice v Rudinskej, ktorá v snahe zvýšiť záujem o knihy, čítanie kníh a knižnicu deponovala časť knižného fondu do základnej školy, ktorý je tu využívaný vo väčšej miere ako v obecnej knižnici,
- Silvia Kupková – knihovníčka Obecnej knižnice v Zákopčí za zmapovanie histórie knižnice,
- Kolektív knihovníčok Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste za využívanie netradičnej techniky gamifikácie v práci s deťmi a mládežou.

Knihovnícky počin 2019 za mimoriadne úspešnú činnosť pri hľadaní mimorozpočtových zdrojov na činnosť knižnice a implementáciu projektov:
Ocenenie získala:
- PhDr. Dušana Šinalová, vedúca Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste.


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah