Etický kódex KK v Čadci - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Etický kódex KK v Čadci

Informácie > Dokumenty
ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI

Etický kódex je súhrn základných zásad a pravidiel správania sa zamestnanca Kysuckej knižnice v Čadci (ďalej len „KK“), ktoré je povinný rešpektovať a dodržiavať v komunikácii s občanmi, právnickými osobami a ostatnými zamestnancami ako aj pri výkone svojich pracovných povinností. Všetci zamestnanci knižnice preberajú osobnú zodpovednosť za dodržiavanie tohto kódexu.

Preambula

Kysucká knižnica v Čadci si ctí morálne a etické hodnoty ako čestnosť, transparentnosť a korektnosť a odmieta korupciu a úplatkárstvo v akejkoľvek podobe. Poslaním KK je konanie v prospech všetkých obyvateľov. Preto odmieta každé narušenie dôvery v konanie vo verejnom záujme, najmä:
a)   priame alebo nepriame prijímanie alebo vyžadovanie úplatkov pri výkone verených služieb,
b)   narušenie verejného záujmu súkromným,
c)   narušenie reprezentácie knižnice zastupovaného zamestnancami ctiacimi si zásady slušnosti a zdvorilosti voči občanom,
d)   prijímanie darov, ktoré by mohli narušiť dôveru v nestanný výkon verejných služieb,
e)   prijímanie protislužieb v akejkoľvek podobe.
Z dôvodu ochrany dôvery v nestranný výkon verejných služieb vydáva knižnica tento „Etický kódex zamestnancov Kysuckej knižnice v Čadci“.

Článok 1
Vzťah k legislatíve

Zamestnanec KK:
a)   vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou SR, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi zamestnávateľa vrátane ustanovení tohto etického kódexu,
b)   pri vykonávaní svojich pracovných povinností kladie verejný záujem na prvé miesto,
c)   nekoná tak, aby bola narušená dôvera verejnosti voči knižnici.

Článok 2
Vzťah k verejnosti

Zamestnanec KK:
a)   je zdvorilý, ústretový a primerane ochotný v komunikácii s verejnosťou,
b)   postupuje pri plnení svojich úloh nestranne a transparentne s cieľom budovať dôveru a dobré meno knižnice,
c)   rozhoduje na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, nezaujato a bez neprimeraných emócií, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, aby nedochádzalo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch,
d)  rešpektuje a chráni dôstojnosť každej osoby a jej práva uvedené v ústave a nediskriminuje žiadnu osobu z dôvodu rasy, pohlavia, etnického alebo sociálneho pôvodu, farby pleti, sexuálnej orientácie, veku, jazyka, zdravotného postihnutia, náboženského alebo politického presvedčenia,
e)   uznáva právo verejnosti na prístup k informáciám, s výnimkou informácií, ktoré sú osobitne chránené zákonom.

Článok 3
Vzťah k ostatným zamestnancom
Zamestnanec KK:
a)   spolupracuje s ostatnými zamestnancami pri presadzovaní verejného záujmu,
b)   pomáha novým zamestnancom v procese ich adaptácie,
c)   zdržuje sa uprednostňovania príbuzných a priateľov v pracovných činnostiach a nikdy nezneužíva svoju autoritu, ani neovplyvňuje iného zamestnanca, ani sa nenechá ovplyvňovať tak, aby zneužíval svoju autoritu,
d)   zaobchádza spravodlivo a profesionálne s ostatnými zamestnancami bez ohľadu na rasu, pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, farbu, sexuálnu orientáciu, vek, zdravotné postihnutie, náboženské alebo politické presvedčenie,
e)   zdraví sa navzájom s ostatnými zamestnancami v súlade so spoločenskými pravidlami a tiež zdraví každú návštevu, ktorú v priestoroch knižnice stretne.

Článok 4
Výkon pracovných povinností

Zamestnanec KK:
a)   sa usiluje dosiahnuť ciele svojej inštitúcie účinne a v záujme verejnosti,
b)   vykonáva svoje povinnosti profesionálnym a kompetentným spôsobom, nezúčastňuje sa žiadnej činnosti, ktorá by bola v rozpore s výkonom jeho pracovných povinností,
c)   rozvíja a prijíma konštruktívnu kritiku v rámci pracovných procesov,
d)   poukazuje na nedostatky, ktoré si všimol a hľadá efektívne a účinné spôsoby riešenia v súlade so zákonom,
e)   rešpektuje rozhodnutia svojich nadriadených a v prípade výhrad dodržiava štandardný postup a rieši ich najskôr s príslušným nadriadeným,
f)   v rámci svojich pracovných povinností je povinný informovať nadriadeného, o podozreniach z korupčnej alebo protispoločenskej činnosti, či akomkoľvek inom konaní, ktoré je v rozpore s týmto etickým kódexom. Rovnako je povinný informovať príslušné orgány o podvode, korupcii alebo o akomkoľvek inom konaní, ktoré predstavuje trestný čin alebo poškodzuje verejný záujem,
g)   v zhodných alebo obdobných situáciách koná tak, aby medzi jednotlivými prípadmi nedochádzalo k neodôvodneným rozdielom,
h)   čestne a zodpovedne zaobchádza s verejnými prostriedkami a chráni majetok knižnice pred poškodením, stratou, krádežou, zničením alebo zneužitím,
i)    môže majetok knižnice používať na súkromné účely len so súhlasom nadriadeného.

Článok 5
Osobné správanie a konflikt záujmov

Zamestnanec KK:
a)   svojím správaním a konaním reprezentuje knižnicu a preto sa vhodne oblieka a správa spôsobom, ktorý zvyšuje povesť knižnice aj v mimopracovnom čase,
b)   si je vedomý toho, že pozvanie na súkromné spoločenské podujatie môže mať korupčný potenciál s cieľom ovplyvniť budúce rozhodovanie,
c)   požiada nadriadeného o rozhodnutie, ak si nie je istý vzhľadom na zákaz konfliktu záujmov, či je spôsobilý alebo oprávnený vykonať pracovnú úlohu alebo zúčastniť sa podujatia, na ktoré je pozvaný,
d)   zdržiava sa konania, ktoré by viedlo ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami a záujmami jemu blízkych osôb,
e)   upovedomí svojho nadriadeného ak nastane skutočný, vnímaný a/alebo potenciálny konflikt záujmov (napr. rodinné a priateľské vzťahy, členstvo v organizáciách alebo kluboch či predchádzajúce alebo plánované zamestnanie),
f)    nepoužíva neverejné informácie získané pri výkone svojich povinností na presadzovanie svojich súkromných záujmov alebo záujmov iných,
g)   nepoužíva výhody plynúce z jeho postavenia ani neposkytuje výhody spojené s jeho postavením,
h)   po súhlase nadriadeného môže byť uvoľnený z rozhodovania alebo môže prerušiť vykonávanie pracovnej úlohy, v ktorej by mohlo dôjsť k stretu záujmov,
i)   pri vyjadrovaní sa na sociálnych sieťach a webových sídlach – spravodajských portáloch dbá na skutočnosť, že sa musí zdržať všetkého, čo by ohrozovalo dôveru v nestrannosť a objektívnosť jeho konania a rozhodovania ako zamestnanca knižnice.

Článok 6
Prijímanie darov

Zamestnanec KK:
a)   nesmie využívať svoje oficiálne postavenie na získavanie súkromných darov alebo výhod pri výkone svojich pracovných povinností,
b)   neprijíma žiadne dary alebo výhody, ktoré by ho mohli viazať k darcovi či reálne alebo zdanlivo ovplyvniť jeho rozhodovanie alebo sa nechať akokoľvek ovplyvňovať (patria sem napríklad bezplatné alebo zľavnené ceny, vstupy na športové a kultúrne podujatia, či prezentáciu výrobkov a služieb vyplývajúce zo skutočného alebo potenciálneho podnikania). Zamestnanec však môže prijať drobné dary v súvislosti s pohostením a s udalosťami osobného charakteru (napr. výročia, sviatky, poďakovania a pod.) ako aj bežné dary súvisiace s pracovným rokovaním alebo oficiálnymi návštevami a delegáciami,
c)   je povinný hlásiť svojmu nadriadenému dary presahujúce osobný charakter a ten rozhodne o prípadnom ponechaní daru na osobné využívanie zamestnanca. V opačnom prípade sa takýto dar zapíše v registri darov[1],
d)   nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplývať na jeho rozhodovanie či výkon pracovných povinností.
Článok 7
Zamestnanec zodpovedný za etickú agendu KK
Zamestnanec zodpovedný za etickú agendu KK:
a)   je na výkon agendy určený riaditeľom KK, pričom sa pri výbere prihliada na jeho povesť, kompetenciu v oblasti etiky a ochrany verejného záujmu,
b)   vedie a administruje register darov,
c)   prijíma podnety, návrhy a podania v súvislosti s etickým kódexom,
d)   poskytuje poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním a výkladom etického kódexu,
e)   pripravuje, prípadne realizuje školenia v etickej oblasti pre zamestnancov knižnice,
f)    spracováva a vydáva najčastejšie otázky etického správania (FAQ) pre zamestnancov knižnice.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

V prípade rozporu medzi postojom zamestnanca a zamestnávateľa rozhoduje riaditeľ KK, po prerokovaní prípadu v Komisii pre etiku KK, ktorá vydá k prípadu stanovisko.[2]

V Čadci, 26.03.2020

PhDr. Janka Bírová. v. r.
riaditeľka

Príloha č. 1
ŠTATÚT KOMISIE PRE ETIKU KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI
Riaditeľ Kysuckej knižnice v Čadci (ďalej len „KK“) uvedomujúc si dôležitosť etického správania sa zamestnancov KK pre dôveryhodnosť KK ako orgánu verejnej správy poskytujúceho verejné služby pre obyvateľov zriaďuje Komisiu pre etiku a vydáva tento štatút.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1)   Komisia pre etiku KK (ďalej len „komisia“) je poradným orgánom riaditeľa KK.

Článok 2
Pôsobnosť komisie

1)   Komisia rieši sporné prípady a vykladá jednotlivé ustanovenia Etického kódexu zamestnancov KK.

Článok 3
Členstvo v komisii

1)   Komisia sa skladá z nepárneho počtu členov nasledovne:
a)   1 člen zastupujúci zamestnancov,
b)   1 člen zastupujúci zamestnávateľa,
c)   1 člen, aby bola zachovaná dôveryhodnosť komisie.
2)   Členov komisie vymenúva a odvoláva riaditeľ KK, pričom dbá na ich povesť a kompetenciu v oblasti etiky a ochrany verejného záujmu. Návrh na vymenovanie/odvolanie člena komisie zastupujúceho zamestnancov predkladá riaditeľovi KK Základná odborová organizácia SLOVES pri Kysuckej knižnici v Čadci.
3)   Zapisovateľa komisie určí riaditeľ KK.
4)   Členstvo v komisii sa vykonáva bez nároku na odmenu.

Článok 4
Rokovanie komisie

1)   Komisia si spomedzi svojich členov volí predsedu komisie.
2)   Komisia sa stretáva podľa potreby. Rokovania komisie zvoláva a vedie predseda Komisie.
3)   Rokovanie organizačne zabezpečuje KK. Komisia sa stretáva v priestoroch KK.
4)   Na rokovanie komisie je potrebná účasť väčšiny členov komisie a na prijatie uznesenia komisie súhlas väčšiny všetkých členov komisie.
5)   Podrobnosti rokovania komisie si môže komisia upraviť vo svojom rokovacom poriadku.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1)   Tento štatút bol schválený riaditeľom KK a tvorí neoddeliteľnú súčasť Etického kódexu zamestnancov KK.

[1] Register darov – interná databáza zamestnancov KK obsahujúca informácie o prijatom dare, členení kto dar poskytol, kedy dar poskytol a krátka charakteristika daru s jeho odhadovanou hodnotou
[2] Komisiu pre etiku KK zriaďuje riaditeľ KK. Štatút komisie tvorí prílohu č. 1 Etického kódexu KK.


 
 
 
 
© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah