Domov - Jurinova jeseň

KYSUCKÝ FESTIVAL DUCHOVNEJ TVORBY
Prejsť na obsah
 

              

                     


Jurinova Jeseň 2023 - Galavečer  video
Jurinova Jeseň 2023 - Turzovka a Klokočov video
Jurinova Jeseň 2023 - Tlačová správaJURINOVA JESEŇ 2023
19. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza


Organizátori:
Žilinský samosprávny kraj
Kysucká knižnica v Čadci  
Obec Klokočov
Spoluorganizátori:
Mesto Turzovka

Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia
Mediálni partneri:
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska
Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov
My – Nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región
mojeKysuce.sk
Kysucká televízia
Televízia Lux
Rádio LUMEN
RÁDIO REGINA STRED
RTVS

vyhlasujú

19. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza
JURINOVA JESEŇ 2023

Podmienky súťaže :

1. Literárnej súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. Výnimočne môže byť do súťaže zaradený autor, ktorý vydal svoju tvorbu vlastným nákladom, alebo publikoval knižne a jeho súťažný príspevok ocení odborná porota ako mimoriadny počin v oblasti pôvodnej duchovnej tvorby.

2. Súťaž je vekovo neohraničená a určená predovšetkým pre začínajúcich autorov.

3. Súťažné práce v kategóriách - poézia a próza sú duchovne zamerané a písané v slovenskom jazyku. Súťažné príspevky musia byť pôvodné a doposiaľ nepublikované.

4. V prípade, ak autorovi už vyšla knižne prvotina v kategórií poézia, môže zaslať súťažný príspevok do kategórie próza a naopak.

5. Každý autor môže do súťaže zaslať najviac 5 poetických resp. prozaických útvarov v maximálnom rozsahu 10 strán normalizovaného formátu A4.

6. Súťažiaci zasiela svoje práce so sprievodným listom, ktorý musí obsahovať: meno a priezvisko súťažiaceho, vek, kontaktné údaje (adresu, tel. číslo, e-mail).  Ak zasiela viac súťažných prác, uvedie ich súpis na sprievodnom liste. Pri názve každej súťažnej práce uvádza svoje meno a priezvisko.

7. Súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže „Jurinova jeseň“ po dobu jej trvania.

8. Súťažné práce je potrebné zaslať v elektronickej podobe na e-mail: jurin@kniznica-cadca.sk (nie písomne poštou) vo formáte textových editorov MS Word (doc, docx.), Open Office, Libre Office; (nie vo formáte PDF).

9. Uzávierka súťaže je 31. augusta 2023.

10. Zaslané súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, zostavená zo známych slovenských spisovateľov a literárnych teoretikov, ktorí navrhnú autorov na ocenenia v zmysle platných propozícií literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza „JURINOVA JESEŇ“.

11. Vyhodnotenie  literárnej súťaže sa uskutoční v dňoch 12. - 13. októbra 2023. Na vyhodnotenie budú pozvaní súťažiaci podľa návrhu odbornej poroty.

12. Organizátori súťažné texty nevracajú späť a nebudú sa jednotlivo vyjadrovať k zaslaným súťažným prácam. Odborná porota sa vyjadrí iba k vybraným prácam autorov pozvaných na záverečné vyhodnotenie súťaže.


Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia.
Spolufinancovanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.© Kysucká knižnica v Čadci
Návrat na obsah