Služby knižniciam - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Prejsť na obsah

Služby knižniciam

Služby
Služby knižniciam a ich zriaďovateľom
Podstránku spravuje Mgr. Janka Mudríková - metodik (kontakt: +421 41 4334 618; mudrikova@kniznica-cadca.sk)
Legislatíva a dokumenty k činnosti knižnice

3. Legislatíva o slobodnom prístupe k informáciám:
   Zákon č. 211 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
   Zákon č. 207 z 15. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
   Zákon č. 341 z 18. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
4. Zákon č. 32/2001 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel (úplné znenie zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 182/2000 Z. z.)
6. Metodický pokyn Ministerstva kultúry SR k určeniu štandardov pre verejné knižnice
7. Smernica č. 8/2006-R z 20. apríla 2006 o činnosti školských knižníc
10. Etický kódex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov
11. Manifest IFLA/UNESCO o verejných knižniciach
12. Dodatok k Manifestu IFLA/UNESCO o verejných knižniciach
13. Manifest IFLA/UNESCO o školských knižniciach
14. Manifest IFLA o internete
15. Manifest IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici
16. Manifest IFLA o štatistike knižníc
Dopĺňanie knižničných fondov mestských a obecných knižníc


Možnosti finančnej podpory projektov a aktivít knižníc 2020


1. Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine
  (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)
2. Kultúra znevýhodnených skupín
  (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)
3. Kultúrne poukazy
  (účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)
5. Podpora miestnej a regionálnej kultúry
   (účel: podpora miestnej a regionálnej kultúry)


Možnosť podania žiadosti podľa Programu 5 Pamäťové a fondové inštitúcie
Podprogram 5.1 – Knižnice

5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc, predovšetkým krajských a mestských knižníc a ich služieb. Podpora je určená na komplexné estetické skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky a/alebo skenerov s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc. V rozpočte žiadosti je potrebné podrobne špecifikovať jednotlivé plánované položky projektu.
Podpora nie je určená na nákup biblioboxov, či podobných systémov, preto fond takého žiadosti vyradí. Systémy je RFID (príp. analogické alternatívy) je možné podporiť v jasne odôvodnených prípadoch, kedy žiadateľ transparentne a na základe relevantných dát preukáže efektívnosť takéhoto riešenia pre dané priestory knižnice a veľkosť knižničného fondu, t. j. v podobe štatistických údajov špecifikuje veľkosť a obrat knižničného fondu, počet vypožičaných, vrátených a stratených kníh za posledné tri roky, prípadne ďalšie relevantné údaje.
Podpora nie je určená na stavebné rekonštrukcie exteriérov a interiérov budov, na výmenu okien, elektroinštalácie, vzduchotechniky, atď. Stavebno-technické úpravy interiérov môžu byť súčasťou spolufinancovania projektu. Žiadateľ si môže podať maximálne jednu žiadosť v rámci programov 5.1.1 a 5.1.2. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.
Odborná komisia: 5-členná; samostatná. Súčasťou posudzovania žiadostí je aj osobná prezentácia jednotlivých projektov, ktorým pri hodnotení pridelí odborná komisia viac ako 50% bodov.

DOTÁCIA
Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:
1. realizácia skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry,
2. realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.
Oprávnení žiadatelia: žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2020.

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc a ich služieb, zabezpečenie, ochranu a bezpečnosť knižničných fondov prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a na vybavenie objektov a priestorov. Projekty je možné zamerať aj na skvalitnenie nábytkového vybavenia menšieho rozsahu pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky a/alebo skenerov s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc.
Podpora nie je určená na nákup biblioboxov a podobných systémov, RFID a analogických alternatív, preto fond takého žiadosti vyradí. Žiadateľ si môže podať maximálne jednu žiadosť v rámci programov 5.1.1 a 5.1.2. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

DOTÁCIA
Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:
1. realizácia skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry,
2. realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.
Oprávnení žiadatelia: žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2020.

5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc
Podpora je zameraná na podporu komunitných a multikultúrnych aktivít knižníc, výstav, projektov odborných a vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a informačnej gramotnosti používateľov, tvorivých dielní zameraných na zvýšenie návštevnosti knižníc, literárno-spoločenských podujatí ako literárne večery, či autorské čítania, na podporu projektov rozvoja čitateľskej gramotnosti a podporu čítania. Podpora je určená aj na odbornú ochranu a uloženie knižničného fondu, spracovanie, sprístupňovanie, digitalizáciu, rovnako na projekty zamerané na vedecko-výskumnú a odbornú činnosť knižníc, realizáciu publikačných a iných edičných výstupov vedecko-výskumných úloh a odbornej činnosti, pričom podpora môže byť použitá výlučne na publikácie, ktoré budú určené na predaj a distribúciu pre širokú verejnosť. Podpora je zameraná aj na prezentáciu poznatkov získaných z vedecko-výskumnej činnosti na odborných podujatiach (konferenciách, seminároch a pod.), ďalej na podporu odborných podujatí regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu (odborné konferencie, semináre, sympóziá, školenia, kurzy, workshopy a pod.), aj na projekty celoživotného vzdelávania zamestnancov knižníc a používateľov knižnično-informačných služieb, ako aj na projekty zamerané na pedagogiku, na propagáciu alebo marketing (napr. aj nová vizuálna identita, webové sídla, atď.). Podpora nie je určená na podujatia k výročiam subjektov.
Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

DOTÁCIA
Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:
1. realizácia komunitných aktivít,
2. realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť,
3. realizácia vzdelávacích aktivít pre odborných pracovníkov,
4. realizácia multikultúrnych aktivít,
5. vydávanie odborných publikačných výstupov,
6. realizácia prezentačných aktivít,
7. realizácia propagačných a marketingových projektov,
8. realizácia odbornej činnosti knižnice,
Oprávnení žiadatelia: žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky alebo musí ísť o projekt Spolku slovenských knihovníkov a knižníc alebo o projekt Slovenskej asociácie knižníc. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2020.

5.1.4 Akvizícia knižníc
Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, prioritne z jednotlivých oblastí umenia, kultúry, kreatívneho priemyslu a spoločenských vied, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou fondu alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica môže predložiť maximálne jednu žiadosť. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Podpora je určená aj na úhradu predplatného na časopisy a iné periodické publikácie, ktoré vychádzajú s podporou fondu, alebo ich vydáva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

DOTÁCIA
Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá: Akvizícia knižničného fondu.
Oprávnení žiadatelia: žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2020.

Základné informácie o verejných knižniciach v metodickej pôsobnosti Kysuckej knižnice v Čadci


Verejné knižnice v metodickej pôsobnosti Kysuckej knižnice v Čadci

Okres Čadca   
Mestská knižnica v Krásne nad Kysucou                   
Mestská knižnica v Turzovke                                 
Obecná knižnica v Čiernom                                  
Obecná knižnica v Dunajov                                 
Obecná knižnica v Klokočove                             
Obecná knižnica v Klubinej                                 
Obecná knižnica v Korni                                     
Obecná knižnica v Makove                            
Obecná knižnica v Novej Bystrici                     
Obecná knižnica v Olešnej                                     
Obecná knižnica v Oščadnici                                  
Obecná knižnica v Podvysokej                             
Obecná knižnica v Radôstke                                   
Obecná knižnica v Rakovej                                   
Obecná knižnica v Skalitom                                 
Obecná knižnica v Starej Bystrici                
Obecná knižnica v Staškove                          
Obecná knižnica v Svrčinovci                                  
Obecná knižnica v Vysokej nad Kysucou                 
Obecná knižnica v Zákopčí                                       

Verejné knižnice v metodickej pôsobnosti Kysuckej knižnice v Čadci

Okres Kysucké Nové Mesto   
Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste
Obecná knižnica v Dolnom Vadičove
Obecná knižnica v Hornom Vadičove
Obecná knižnica v Kysuckom Lieskovci
Obecná knižnica v Lodne
Obecná knižnica v Nesluši
Obecná knižnica v Ochodnici
Obecná knižnica v Povinej      
Obecná knižnica v Rudine      
Obecná knižnica v Rudinskej     
Obecná knižnica v Snežnici                               

Dôležité informácie pre knihovníkov a zriaďovateľov knižníc

Máte vo svojej pôsobnosti verejnú knižnicu? Dávame Vám do pozornosti zákon, ktorý rieši otázky týkajúce sa tejto knižnice. Základné otázky knižničného systému SR rieši Zákon č. 126/2015 o knižniciach, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015.

Práva a povinnosti zriaďovateľa knižnice alebo zakladateľa knižnice vymedzuje zákon č. 126/2015 o knižniciach (§ 4)

(1) Zriaďovateľ knižnice alebo zakladateľ knižnice je oprávnený
a) zriadiť alebo založiť, zrušiť alebo zlúčiť knižnicu s inou knižnicou vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) požiadať príslušnú knižnicu s metodickou pôsobnosťou o odborné usmernenie; zoznam knižníc s celoštátnou metodickou pôsobnosťou je uvedený v prílohe č. 1,
c) určiť rozsah a podmienky sprístupnenia knižnice verejnosti, ak ide o akademickú knižnicu, školskú knižnicu a špeciálnu knižnicu,
d) poveriť knižnicu plnením úloh patriacich do vecnej pôsobnosti knižnice.

(2) Zriaďovateľ knižnice alebo zakladateľ knižnice je povinný
a) vydať zriaďovaciu listinu, zakladateľskú listinu alebo štatút knižnice, v ktorých určí zameranie, špecializáciu a pôsobnosť knižnice; v jej názve musí byť slovo knižnica,
b) oznámiť ministerstvu zriadenie alebo založenie knižnice na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, najneskôr do 60 dní od vzniku týchto skutočností a písomne oznámiť ministerstvu zlúčenie vedeckej knižnice alebo regionálnej knižnice a zrušenie knižnice najneskôr do 60 dní od vzniku týchto skutočností,
c) zabezpečiť vhodné priestory a interiérové vybavenie pre knižnicu primerané veľkosti jej knižničného fondu, rozsahu poskytovaných knižnično-informačných služieb, zameraniu a špecializácii knižnice,
d) zabezpečiť moderné technické vybavenie a podmienky na zavádzanie nových technológií a knižnično-informačných služieb,
e) zabezpečiť činnosť knižnice finančne a personálne,
f) podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov knižnice,
g) zabezpečiť systematické doplňovanie, odbornú evidenciu, spracovanie, uchovávanie, ochranu, využívanie a sprístupňovanie knižničného fondu,
h) podporovať spoluprácu knižníc a utvárať predpoklady na integráciu knižníc do medzinárodných knižničných a informačných systémov a sietí,
i) ponúknuť vyradené knižničné dokumenty alebo knižničný fond knižnice, ktorá sa zrušila, iným knižniciam; prednostné právo na získanie vyradených knižničných dokumentov majú knižnice, ktoré ako právnické osoby určené podľa osobitného predpisu2) uchovávajú konzervačný fond,
j) vykonávať kontrolu činnosti knižnice,
k) umožňovať výkon štátneho odborného dohľadu a kontroly a poskytovať potrebnú súčinnosť.


Verejné knižnice (§ 9) definuje a ich náplň činnosti vymedzuje (§ 9)

(1) Verejná knižnica je
a) obecná knižnica alebo mestská knižnica,
b) regionálna knižnica.

(2) Obecná knižnica a mestská knižnica
a) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu,
b) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom,
c) organizuje a uskutočňuje komunitné, kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity,
d) môže plniť funkciu školskej knižnice v rozsahu a za podmienok určených zriaďovateľom knižnice,
e) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

(3) Obec zabezpečuje knižnično-informačné služby zriadením obecnej knižnice alebo mestskej knižnice ako právnickej osoby, prostredníctvom organizačného útvaru právnickej osoby zriadenej obcou, prostredníctvom organizačnej zložky obecného úradu alebo prostredníctvom inej knižnice.

(4) Samosprávny kraj zriaďuje regionálnu knižnicu ako právnickú osobu, ktorá pôsobí na území viacerých obcí, a vo svojom sídle plní aj funkciu mestskej knižnice.

(5) Regionálna knižnica okrem úloh podľa odseku 2
a) utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy vrátane úplných textov regionálnych dokumentov,
b) odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu a plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne,
c) môže plniť funkciu komunitného centra,
d) je pracoviskom pre digitalizáciu regionálnych knižničných dokumentov,
e) zhromažďuje a spracováva štatistické ukazovatele za verejné knižnice regiónu samosprávneho kraja,
f) poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, mestským knižniciam, školským knižniciam, špeciálnym knižniciam a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom v regióne a upozorňuje ich na nedostatky v poskytovaní knižnično-informačných služieb,
g) zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov doplňovanie knižničných fondov obecných knižníc,
h) sa zúčastňuje na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc,
i) je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby.

(6) Regionálna knižnica môže po dohode s obcami zabezpečovať knižnično-informačné služby používateľom prostredníctvom mobilnej knižnice.

Ďalšie dôležité informácie pre knihovníkov a zriaďovateľov knižníc

1. Správny spôsob vedenia odbornej evidencie, vyraďovania a revízie knižničného fondu rieši Vyhláška MK SR č. 201/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach.
2. Účtovanie knižničných dokumentov rieši zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ako v praxi postupovať pri účtovaní knižničných dokumentov rieši odporúčanie Ako účtovať knižničné dokumenty, ktoré bolo vypracované po konzultáciách s Ministerstvom financií SR.
3. Zlučovanie školských a obecných knižníc. V súčasnosti sú obce, ktoré ako zriaďovatelia škôl i obecných knižníc vyvíjajú snahu o ich zlučovanie. Aby sa dodržali všetky náležitosti zákona č. 126/2015, spracovali Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine a Slovenskou pedagogickou knižnicou Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc. Pri odovzdávaní a prevzatí obecnej (školskej) knižnice musí byť vypracovaný  protokol (vzor protokolu je uverejnený v Usmernení).
4. Softvér KIS MaSK. Slovenská národná knižnica ponúka pre malé a stredné knižnice Softvér pre malé a stredné knižnice  Dôležité linky pre knihovníkov a zriaďovateľov knižníc

Ministerstvo kultúry SR

INFOLIB Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax /webová stránka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc:

Knihovnícke časopisy v elektronickom formácie:

Časopis KNIŽNICA - Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok:  je to elektronický odborný časopis, ktorý vydáva Slovenská národná knižnica v Martine dva krát ročne.

je vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti  knihovníctva, pamäťových inštitúcií a informačnej vedy, budovania informačných systémov a systémov na podporu hodnotenia vedy. Časopis je štvrťročník, ktorý vychádza v mesiacoch: marec, jún, september, december. Jednotlivé čísla prostredníctvom ťažiskovej témy a aktuálnych rubrík prinášajú nové informácie a poznatky, vytvárajú priestor na výmenu skúseností, vzájomnú pomoc, spoluprácu a inšpiráciu pri využívaní moderných informačných technológií.


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah