Služby používateľom, čitateľom - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Služby používateľom, čitateľom

Služby
Registrácia:

Používateľom  knižnice sa môže stať :
fyzická osoba - individuálny používateľ

* dieťa vo veku 3 - 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu, ktorý potvrdí na prihláške za čitateľa
* každý občan SR nad 15 rokov, ktorý má možnosť knižnicu pravidelne navštevovať. Svoju totožnosť musí preukázať právoplatným dokladom (občianskym preukazom, služobným preukazom, prípadne iným dokladom potvrdzujúcim totožnosť). Podpísaním prihlášky za čitateľa udeľuje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov knižnici svoj súhlas s použitím svojich osobných údajov pre potreby knižnice
* občan iného štátu, ktorý nemá povolenie na pobyt v SR. Preukaz čitateľa sa mu vystavuje po predložení cestovného pasu s oprávnením využívať dokumenty knižnice len prezenčne. Výnimky môže povoliť riaditeľ knižnice alebo oprávnený zástupca.
* právnická osoba (inštitúcia, organizácia, firma a pod.) - kolektívny používateľ(prihlášku podpisuje štatutárny alebo oprávnený zástupca). Preukaz kolektívneho člena možno používať iba po predložení občianskeho preukazu konkrétneho pracovníka, povereného uskutočňovať styk s knižnicou. Takto evidovaná právnická osoba je nositeľom používateľských práv a povinností.
* jednorázový používateľ knižnično-informačných služieb po zaplatení  jednorázového poplatku v zmysle aktuálneho cenníka.
* rodina – členovia rodiny (otec, matka, deti do 15 rokov) po zaevidovaní každého člena rodiny a zaplatení členského poplatku podľa aktuálneho cenníka.

Zánik registrácie používateľa:

*   odhlásením používateľa
*   neobnovením platnosti čitateľského preukazu na daný kalendárny rok, osobné údaje používateľa sa likvidujú po roku od jeho poslednej návštevy knižnice
*   zrušením zo strany knižnice na základe hrubého porušenia Knižničného a výpožičného poriadku

Osobné údaje evidovaných používateľov knižnično-informačných služieb sa získavajú, spracovávajú a likvidujú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Knižnica od používateľa požaduje len osobné údaje uvedené v Záväznom stanovisku 1/2005 Úradu na ochranu osobných údajov SR z 1. mája 2005.

Konzultačné služby:

* konzultácie pri využívaní  katalógov (lístkových a on-line) a ďalších sekundárnych fondov (bibliografií a pod.),
* konzultácie pri využívaní knižničných fondov,
* konzultácie pri využívaní informačných technológií,
* konzultácie pri využívaní služieb knižnice;

Výpožičné služby:

* absenčné výpožičné služby -  výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (knihy, periodika okrem najnovších čísiel, hudobniny, obrazové dokumenty); v rámci tejto služby sa realizuje donášková služba pre imobilnýh a dlhodobo chorých občanov mesta Čadce a okolia,
* prezenčné výpožičné služby- výpožičky knižničných dokumentov v priestoroch knižnice (knižné dokumenty z príručných knižníc, viazané periodiká a najnovšie čísla periodík bežného ročníka, elektronické dokumenty, audiovizuálne dokumenty, zvukové dokumenty, hry a hračky, didaktické pomôcky a ďalšie špeciálne dokumenty, archívne dokumenty majúce regionálny charakter;)

Rešeršné služby:

* vypracovávanie klasických retrospektívnych rešerší z vlastných fondov,
* rešerše z vlastných databáz,
* rešerše z externých databáz,
* rešerše vyhotovené používateľom samoobslužne pod dohľadom odborného pracovníka knižnice,
* rešerše zhotovované pracovníkmi knižnice sa poskytujú za úhradu podľa aktuálneho cenníka;

Bibliograficko-informačné služby:

* poskytovanie ústnych alebo písomných bibliografických informácií z rôzných
* záujmových oblasti k požadovaným témam z knižničného fondu knižnice
* poskytovanie ústnych faktografických informácií (napr. autoroch, knižničnom fonde, dokumentoch a ich informačných prameňoch k zadaným témam a pod.)

Medziknižničné výpožičné služby:

* medziknižničné výpožičky (MVS)– obstaranie titulov knižničných dokumentov, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde z iných knižníc v Slovenskej republike za úhradu podľa aktuálneho cenníka,
* medzinárodné medziknižničné výpožičky (MMVS) – obstaranie titulov knižničných dokumentov, prostredníctvom iných knižníc zo zahraničia za úhradu  podľa aktuálneho cenníka,
* žiadanky z iných knižníc možno zaslať klasickou poštou alebo mailom na :buckova@kniznica-cadca.sk
* po zaregistrovaní a pridelení diskretného kódu na autorizáciu môže hociktorá knižnica požadovať MVS knižničného dokumentu z knižničného fondu Kysuckej knižnice v Čadci aj online priamo na : www.kniznica-cadca.sk

Reprografické a iné kopírovacie služby (na papierové médium, na elektronické médium)

* poskytovanie kópií z dokumentov pre individuálnych používateľov sa realizuje v zmysle ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorskými právami, ktorý ustanovuje v § 31 spôsob použitia diela knižnicou,
* za zhotovenie kópie sa účtuje poplatok stanovený v aktuálnom cenníku;

Služby študovne:

* poskytovanie bibliograficko-informačných služieb,
* prenájom počítača na písanie (textový a tabuľkový editor),
* využitie internetu a knižničných databáz, tlač výstupov z počítača na papierové médium, zálohovanie dát,
* scanovanie dokumentov,
* hrebeňová väzba,
* laminovanie voľných listov,
* informačná príprava jedincov a skupín používateľov.
* jednotlivé služby sú spoplatnené, služby, ktoré aktuálny cenník neuvádza sú bezplatné.

Služby bibliografie a regionálnej dokumentácie:

* poskytovanie ústnych, písomných dokumentografických a faktografických informácií regionálneho zamerania z vlastných a externých zdrojov,
* vypracovanie rešeršných výstupov regionálneho obsahu na základe požiadaviek používateľov,
* poskytovanie on-line služieb - elektronické poskytovanie informácií, napr. zasielanie e-mailovou poštou naskenované články, rešeršné výstupy,
* poskytovanie odborných, poradenských a konzultačných služieb pri tvorbe odborných prác regionálneho zamerania,
* vyhotovenie kópií (xerox) regionálnych materiálov používateľom knižnice
* poplatky za poskytovanie služieb stanovuje aktuálny cenník
* poskytovanie služieb e-mailom na : visnakova@kniznica-cadca.sk alebo na tel. č.: 041/4334615

Elektronické knihy:
Kysucká knižnica v Čadci ponúka pre svojich čitateľov novú službu – prezenčné štúdium elektronických kníh.
Pravidlá využívania služby:
* prezenčné štúdium elektronických kníh – v čitárni alebo študovni bibliograficko-informačnej služby,
* služba je poskytovaná registrovaným používateľom zdarma,
* neregistrovaný používateľ môže službu využiť po úhrade jednodňového poplatku v zmysle aktuálneho cenníka
* čítačku s vybranou knihou si používateľ vyžiada pri centrálnom výpožičnom pulte,
* k dispozícii je jedna čítačka typu PocketBook 626 Touch Lux 3,
* inštruktáž k používaniu poskytnú pracovníčky knižnično-informačných služieb.


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
MT - nábytok
Albi
e-Kysuce
Vilija - Kysucké pekárne, a.s.
Kysucký večerník
Bukov - veľkosklad ovocia a zeleniny
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Partneri knižnice:
Kysucké múzeum v Čadci
Kysucké kultúrne stredisko
Kysucká galéria v Oščadnici
Żywiecka Biblioteka Samorządowa
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci
Partnerské knižnice Kancelárie NR SR
KERIC, občianske združenie Čadca
InfoLib - Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
Životnými cestami Jána Palárika
Matica slovenská
POLONUS - Občianske združenie pôsobiace v oblasti kultúry, vzdelávania, športových a vzdelávacích aktivít.
Mediálni partneri:
e-Kysuce
Kysucký večerník
MY - KYSUCKÉ NOVINY
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Slovenská asociácia knižníc
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky