Ochrana osobných údajov - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ochrana osobných údajov

Informácie > Dokumenty
Ochrana osobných údajov používateľov knižnično-informačných služieb

1. Knižnično-informačné služby ako súčasť zabezpečenia práva na informácie sú službou vo verejnom záujme. Kysucká knižnica v Čadci poskytuje svojim používateľom služby na základe záväzkového právneho vzťahu – viď Knižničný a výpožičný poriadok, Článok 9, bod č. 9.4. http://www.kniznica-cadca.sk/files/KaV_poriadok_1_1_2018.pdf

2. Za účelom uvedeným v bode 1. knižnica získava a spracováva osobné údaje používateľov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Rozsah spracovaných údajov určuje Zákon o knižniciach č. 126/2015 Z. z., § 18 Práva knižnice.

Knižnica spracováva nasledovné osobné údaje o používateľovi:
povinné údaje – meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa,
nepovinné údaje – titul, emailová adresa, telefónne číslo,
údaje spracovávané za účelom poskytnutia príslušnej zľavy – používateľ sa preukazuje potrebným dokladom: držiteľ preukazu ZŤP, ZŤP-S, držiteľ preukazu vojnového veterána, študent VŠ do 26 rokov v dennej forme, nezamestnaný.

4. Získané osobné údaje knižnica uchováva počas aktívneho členstva používateľa v knižnici. Po uplynutí platnosti čitateľského preukazu a jeho nepredĺžení, vyrovnaní všetkých záväzkov voči knižnici ako aj po splnení zákonom daného účelu štatistického vykazovania činnosti, sa knižnica zaväzuje zlikvidovať osobné údaje používateľa, max. do doby 2 rokov.

5. Podujatia v priestoroch knižnice sú fotografované a nahrávané pre prezentačné, dokumentačné a archívne účely. Pokiaľ návštevník podujatia nesúhlasí s fotografovaním, oznámi to organizátorom pred začiatkom podujatia. Knižnica na svojich webových sídlach nezobrazuje jednoznačne identifikované osoby s výnimkou organizátorov a prednášateľov na verejných a odborných podujatiach.  Zverejňuje však dokumentačné zábery z podujatí bez uvedenia mien účastníkov, s výnimkou poskytnutého súhlasu.

6. Na základe uvedeného mailového kontaktu, resp. telefónneho čísla knižnica rozposiela informácie o aktuálne realizovanej výpožičnej transakcii, predupomienkach, upomienkach, rezerváciách a iných službách.
O ďalších prevádzkových informáciách ako je napr. prípadná zmena výpožičnej doby,  realizácia kultúrno-spoločenských aktivít a pod. knižnica informuje používateľa na základe súhlasu potvrdeného písomne na prihláške za používateľa. Súhlas k tomu poskytuje používateľ podpisom na prihláške, ktorý môže kedykoľvek odvolať osobne v knižnici, telefonicky na čísle 041/4334616, 0915 572 259, e-mailom na sluzby@kniznica-cadca.sk alebo prihlásením sa prostredníctvom online katalógu knižnice do svojho konta v položke Zmeniť osobné údaje – Kontaktné info -  vyškrtnutím E-mailovať ostatné informácie a uložením vykonaných zmien.

7. V prípade vyhlasovania verejných súťaži knižnica vyžaduje účasť na základe súhlasu so zverejnením výsledkov, t. j. mien víťazov, ktorý je súčasťou propozícií. Knižnica môže následne mená víťazov zverejňovať na svojom webovom sídle, sociálnych sieťach alebo v tlači.

8. Prihlásenie sa do online katalógu je zabezpečené dvoma vstupnými prvkami:
Číslo preukazu: číslo čiarového kódu na čitateľskom preukaze,
PIN: číslo pozostávajúce z údajov RRMMDD narodenia, pričom RR je rok narodenia, MM je mesiac a DD je deň narodenia. PIN slúži na prvotný vstup do katalógu, používateľ si ho môže počas prvého prihlásenia zmeniť!  

9. Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov: číslo telefónu: 0915 572 254, e-mail: sluzby@kniznica-cadca.sk


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
MT - nábytok
Albi
Vilija - Kysucké pekárne, a.s.
e-Kysuce
Bukov - veľkosklad ovocia a zeleniny
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Partneri knižnice:
Kysucké múzeum v Čadci
Kysucké kultúrne stredisko
Kysucká galéria v Oščadnici
Żywiecka Biblioteka Samorządowa
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci
Partnerské knižnice Kancelárie NR SR
KERIC, občianske združenie Čadca
InfoLib - Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
Životnými cestami Jána Palárika
Matica slovenská
POLONUS - Občianske združenie pôsobiace v oblasti kultúry, vzdelávania, športových a vzdelávacích aktivít.
Mediálni partneri:
e-Kysuce
MY - KYSUCKÉ NOVINY
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Slovenská asociácia knižníc
e-Kysuce
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky