Občianske združenie Literárny kompas - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Občianske združenie Literárny kompas

Činnosť
Tlačivá na 2% dane - tu.      Občianske združenie Literárny kompas bolo zriadené na podporu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít týkajúcich sa rôznych vekových kategórií od najmladšieho veku až po seniorov. Členovia Literárneho kompasu prispievajú na činnosť tohto združenia ročným členským príspevkom a 2% z dane a aktívne sa zúčastňujú týchto kultúrno-spoločenských podujatí. Prostredníctvom tohto oznámenia by sme chceli poprosiť našich sympatizantov a priaznivcov o venovanie 2% daní z príjmov a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulom roku poukázali 2% z daní. Tieto boli účelne využité pre potreby nášho združenia.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov

1. Do 15. 02. 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám  vystavil  tlačivo  Potvrdenie o zaplatení dane
3. z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
* 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
* 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
4. Obe  tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Časové lehoty na podanie daňového priznania 2% (3%) z dane

1. 15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
2. 1.4.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci  v rámci DP sa poukazujú  aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
3. 30.4.2018 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane.

Všetkým Vám za Vašu ochotu vopred ďakujeme
Ak niekto z Vášho okolia necháva 2% z daní štátu, skúste ho osloviť v našom mene.STANOVY  OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA
v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok 1
Základné ustanovenia

1.1 Názov občianskeho združenia:  Literárny kompas /oficiálna skratka LK
1.2 Sídlom občianskeho združenia: Čadca, ul. 17. novembra 1258, PSČ: 022 01   
1.3 Občianske združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.
1.4 Občianske združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
1.5 Občianske združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok 2
Cieľ a činnosť

2.1 Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov kysuckého regiónu formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít. Občianske združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov Kysúc.
2.2 Občianske združenie má za cieľ prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených spoluobčanov.
2.3 Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:
a) realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na adresné sprostredkovanie hodnôt knižnej kultúry, formovanie čitateľského vedomia,  rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí, mládeže, dospelých, prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, prevencia nežiaducich spoločenských javov, podpora zdravého životného štýlu, výmena odborných skúseností v oblasti rozvíjania záujmu o čítanie organizovaním seminárov, kurzov, prednášok a publikačnou činnosťou,
b) vydavateľské aktivity,
c) organizácia voľno-časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne,  workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu,
d) vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov,
e) spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.

Článok 3
Členstvo

3.1 Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
3.2 O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
3.3 Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
3.4 Členstvo zaniká:
a) vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia  predsedníctvu,
b) vylúčením   - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

4.1 Člen má právo:
a) zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej
b) zúčastňovať sa na činnosti združenia
c) voliť a byť volený do orgánov združenia
d) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia
e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách

4.2 Člen má tieto povinnosti:
a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

Článok 5
Orgány združenia

5.1 Orgánmi združenia sú:
a)  valné zhromaždenie,
b)  predsedníctvo združenia
c)  štatutárny orgán
d)  revízna komisia

Článok 6
Valné zhromaždenie

6.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianske združenie a je tvorené všetkými členmi združenia.
6.2 Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,
b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
c) volí a odvoláva členov revíznej komisie,
d) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,
e) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,
f)  rozhoduje o zrušení združenia.

6.3 Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych otázkach môže byť tajné.

Článok 7
Predsedníctvo združenia

7.1 Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
7.2 Predsedníctvo má najmenej 5 členov ( predseda, podpredseda, tajomník, hospodár, člen výboru), ktorých funkčné  obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.
7.3 Predsedníctvo najmä:
a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,  
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
e) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia

Článok 8
Štatutárny orgán

8.1 Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 rokov.
8.2 Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 9
Revízna komisia

9.1 Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
9.2 Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
9.3 Revízna komisia má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. RK sa schádza najmenej 1 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda RK. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
9.4 Revízna komisia:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10
Hospodárenie združenia

10.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
10.2 Zdrojmi majetku sú:
-  jednorazové členské príspevky v minimálnej sume 3 EURa
-  dary od fyzických osôb,
-  dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,
-  dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
-  príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,
-  reklamná a propagačná činnosť.
10.3 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.
10.4 Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.
10.5 Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.
10.6 Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

Článok 11
Zánik združenia

11.1 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.
11.2 Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
11.3 Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

12.1 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
12.2 Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
12.3 Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
MT - nábytok
Albi
Vilija - Kysucké pekárne, a.s.
e-Kysuce
Bukov - veľkosklad ovocia a zeleniny
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Partneri knižnice:
Kysucké múzeum v Čadci
Kysucké kultúrne stredisko
Kysucká galéria v Oščadnici
Żywiecka Biblioteka Samorządowa
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci
Partnerské knižnice Kancelárie NR SR
KERIC, občianske združenie Čadca
InfoLib - Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
Životnými cestami Jána Palárika
Matica slovenská
POLONUS - Občianske združenie pôsobiace v oblasti kultúry, vzdelávania, športových a vzdelávacích aktivít.
Mediálni partneri:
e-Kysuce
MY - KYSUCKÉ NOVINY
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Slovenská asociácia knižníc
e-Kysuce
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky