MVS - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

MVS

Služby
Medziknižničná výpožičná služba (MVS)
Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument, ktorý nemá vo svojom fonde alebo časť dokumentu z knižničného fondu inej knižnice na území Slovenskej republiky. Medziknižničnú výpožičnú službu poskytujeme len registrovaným čitateľom Kysuckej knižnice s platným čitateľským preukazom. Kysucká knižnica v Čadci poskytuje službu MVS pre svojich používateľov v zmysle Aktuálneho cenníka.

Tento formulár je určený len pre knižnice. Prosíme čitateľov, aby ho nevypĺňali.

Zásady medziknižničnej výpožičnej služby

1. Medziknižničná výpožičná služba (ďalej len „MVS“) je podľa platného Zákona o knižniciach č. 126/2015 Z. z. definovaná ako knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice na území Slovenskej republiky. Národným ústredím medziknižničnej výpožičnej služby je Slovenská národná knižnica.
2. Kysucká knižnica v Čadci (ďalej len „KK“) ako žiadajúca knižnica žiada inú knižnicu o MVS na základe požiadavky používateľov. Knižnica, ktorá poskytuje KK dokument cestou MVS, je požiadaná knižnica. KK môže požičiavať dokumenty zo svojho fondu pre iné knižnice ako požiadaná knižnica.
3. KK môže požiadať inú knižnicu o výpožičku MVS vtedy, ak dokument, ktorý žiada jej používateľ, sa v jej fonde nenachádza. Rešpektuje pritom zásady MVS konkrétnej požiadanej knižnice.
4. Knižnice v rámci MVS nepožičiavajú tieto typy dokumentov:
• staré a vzácne tlače vydané do roku 1830,
• dokumenty, ktorých požičiavanie by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi (fašistická, rasistická, pornografická literatúra a pod.),
• rozsiahle mnohozväzkové encyklopédie a slovníky,
• bežná beletria,
• učebnice pre všetky typy škôl a učebné pomôcky,
• noviny a časopisy – a to ani viazané ročníky,
• jednolistové tlače, pohľadnice,
• normy a patentové správy,
• mikrografické dokumenty (mikrofilmy a mikrofiše),
• audiovizuálne dokumenty (gramoplatne, audiokazety, videokazety, CD platne, diskety  a to ani vtedy, ak sú prílohou vypožičiavaného dokumentu),
• elektronické dokumenty (CD-ROM, DVD),
5. O požičiavaní dokumentov zo svojich fondov cez MVS rozhoduje požiadaná knižnica.
6. Na jednej žiadanke možno uplatniť len jednu požiadavku na výpožičku knihy alebo zhotovenie kópie článku z periodika.
7. Požiadaná knižnica vybaví žiadanku žiadajúcej knižnice tým, že jej:
• vypožičia požadovanú knihu. Ako podmienku výpožičky môže uviesť prezenčné štúdium, čo musí žiadajúca knižnica rešpektovať.
• poskytne papierovú alebo digitálnu kópiu článku prípadne časť dokumentu,
• poskytne informáciu o rezervovaní požadovaného dokumentu,
• poskytne informáciu o lokácii dokumentu v iných knižniciach,
• vráti žiadanku s oznámením, prečo nebola vybavená. Pri elektronickej žiadanke sa žiadajúca knižnica informuje elektronickou poštou.
8. Požiadaná knižnica vybavuje žiadanku MVS žiadajúcej knižnice v lehote najdlhšie do 5 dní. Žiadanka MVS sa vybavuje v poradí, v akom prišla a je rovnocenná s požiadavkami vlastných používateľov knižnice.
9. Výpožičná doba je určená knižnicou, ktorá dokument požičiava. Požiadaná knižnica zároveň môže výpožičnú dobu upraviť v závislosti od typu dokumentu.
10. Požiadaná knižnica môže predlžiť výpožičnú lehotu, ak žiadajúca knižnica požiada o predĺženie pred jej uplynutím. Výpožičná lehota sa nepredlžuje, ak:
• výpožičku žiada používateľ knižnice alebo iná knižnica,
• knižnica, ktorá žiada o predĺženie má priestupky, napr. ďalšie načas nevrátené dokumenty, neuhradené poplatky za kópie a pod.,
• pri nevybavení požiadavky na predĺženie výpožičnej lehoty požiadaná knižnica oznámi žiadajúcej knižnici dôvod nepredĺženia.
11. Požiadaná knižnica posiela žiadajúcej knižnici upomienky v pravidelných intervaloch ako vlastným používateľom. Upomienky sa posielajú elektronickou poštou alebo na tlačenom formulári. Poplatky za nedodržanie výpožičnej doby spoplatňuje podľa svojho platného cenníka knižnica vlastniaci dokument.
12. Zásielky MVS musia byť riadne zabalené. Počas prepravy poštou za zásielku zodpovedá vždy tá knižnica, ktorá ju odoslala.
13. Zásielka musí obsahovať dodací list, v ktorom je uvedený celkový počet kníh a ich názvy. Všetky posielané dokumenty musia mať zreteľné označenie, z ktorého je jednoznačné, z ktorej knižnice je dokument posielaný.
14. Pri strate alebo poškodení vypožičaného dokumentu sa postupuje podľa postupu stanoveného v knižničnom poriadku knižnice, ktorá dokument vypožičiava.
15. Žiadajúca i požiadaná knižnica vedú štatistiku MVS.
16. MVS sa poskytuje za úhradu. Poplatky za MVS majú žiadajúca i požiadaná knižnica uvedené vo svojich knižničných a výpožičných poriadkoch.
17. Národným ústredím medziknižničnej výpožičnej služby je Slovenská národná knižnica. Jej povinnosťou je metodické usmerňovanie knižníc v MVS a štatistické vyhodnocovanie MVS v knižničnom systéme SR.

© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
MT - nábytok
Albi
Vilija - Kysucké pekárne, a.s.
e-Kysuce
Bukov - veľkosklad ovocia a zeleniny
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Partneri knižnice:
Kysucké múzeum v Čadci
Kysucké kultúrne stredisko
Kysucká galéria v Oščadnici
Żywiecka Biblioteka Samorządowa
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci
Partnerské knižnice Kancelárie NR SR
KERIC, občianske združenie Čadca
InfoLib - Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
Životnými cestami Jána Palárika
Matica slovenská
POLONUS - Občianske združenie pôsobiace v oblasti kultúry, vzdelávania, športových a vzdelávacích aktivít.
Mediálni partneri:
e-Kysuce
MY - KYSUCKÉ NOVINY
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Slovenská asociácia knižníc
e-Kysuce
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky